Investigation of gifted students’ environmental awareness

Authors

  • Nagihan Tanık Önal Nigde Omer Halisdemir University

Abstract

The purpose of the current study is to investigate gifted students’ environmental awareness. A total of 147 gifted students attending a Science and Arts Centre (BİLSEM) in the Central Anatolian Region in the spring term of the 2019-2020 school year participated in the current study. The data of the current study were collected by using the Environmental Awareness Scale and the collected data were analyzed with descriptive statistics and statistical methods based on the differences between means. As a result of the study, the participating students’ environmental awareness was found to be at the level of “Strongly agree”; that is, considerably high. The participating students’ environmental awareness was found to be varying significantly depending on gender in favour of female students. On the other hand, the participating students’ environmental awareness was found to be not varying significantly depending on the BİLSEM program attended, whether having participated in an activity related to environment and whether being interested in environmental problems. In light of the findings of the current study, it can be suggested that peer-learning environments where gifted students can reflect their environmental awareness should be created and that different activities to foster the environmental awareness of male students should be developed.

References

Akbayrak, N. & Kuru Turaşlı, N. (2017). Oyun temelli çevre etkinliklerinin okul öncesi çocukların çevresel farkındalıklarına etkisinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), 239-258.

Ayaydın, Y., Ün, D., Acar Şen, B., Usta Gezer, S., & Camcı Erdoğan, S. (2018). Environmental Awareness and Sensitivity of the Gifted Students: “Science and Art Explorers in the Nature”. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 507-536.

Aydın, F., Coşkun, M., Kaya, H., & Erdönmez, İ. (2011). Gifted students’ attitudes towards environment: A case study from Turkey. African Journal of Agricultural Research, 6(7), 1876-1883.

Bakar, F., & Aydınlı, B. (2012). Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin plastik ve plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konularında tutumlarının belirlenmesi. X. National Science and Mathematics Education Congress-30 June, 2012, Niğde Univercity.

Bakar, F., Avan, Ç., ve Aydınlı, B. (2018). Üstün yetenekli öğrenciler ve normal akranlarının geri dönüşüm ve çevresel etkileri üzerine tutumlarının karşılaştırılması. Kastamonu Education Journal, 26(3), 935-944.

Clark, B. (1992). Growing up gifted: Developing the potential of children at home and at school(4th ed.). New York: Merrill.

Creswell, J. W. (2014). Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları araştırma deseni (Çev. Ed. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.

Cullingford, C. (1996). Children’s attitudes to the environment. In G. Harris & C. Blackwell (Eds.), Environmental issues in education. London: Arena

Çal, Ü. T. (2019). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin çevreye yönelik görsel algılarının incelenmesi. Journal of Innovative Research in Social Studies. 2(2), 135-148.

Çeken, R. (2009). Farklı yaş düzeyindeki üstün zekâlı öğrencilerin çevre bilinci. Türkiye 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Onsekiz Mart Üniversitesi, 1-3 Mayıs, Çanakkale.

Çukur, D. & Özgüner, H. (2008). Kentsel alanda çocuklara doğa bilinci kazandırmada oyun mekânı tasarımının rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 2, 177-187.

Erdoğan, M. & Özsoy, A.M. (2007). Graduate students’ perspectives on the human-environment relationship. Journal of Turkish Science Education, 4(2), 21-30.

Erdoğan,M., Kostova, Z., & Marcinkowski, T. (2009). Components of environmental literacy in elementary science education curriculum in Bulgaria and Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 5(1), 15-26.

Esen, T. (2011). Üstün yetenekli öğrencilerin çevreye yönelik bilgi ve tutumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: McGrawHill Education

Haktanır, G. (2007). Okul öncesi dönemde çevre eğitimi: Çevre eğitimi. Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı Yayını, 178, 11-34.

Irmak Kazazoğlu, T. (2020). Üniversite öğrencilerinin çevre farkındalık düzeylerinin ve çevre sorunlarına yönelik davranışlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Karakaya, F., Ünal, A., Çimen, O. & Yılmaz, M. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM yaklaşımına yönelik farkındalıkları. JRES, 5(1), 124-138.

Kılınç, A. (2010). Can project-based learning close the gap? Turkish student teachers and proenviromental behaviours. International Journal of Enviromental ve Science Education, 5(4), 495-509.

McKillup, S. (2012). Statistics explained: An introductory guide for life scientists (Second edition). United States: Cambridge University Press.

Okur Berberoğlu, E. & Uygun S. (2012). Çevre farkındalığı- çevre tutumu arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeli ile sınanması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 459-47.

Palmer, J.A. (1998). Environmental education in the 21st century. London: Creative Printand Design.

Saraç, H. & Özarslan, M. (2018). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin çevresel tutum düzeyleri ile bilişüstü yetilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Computer and Education Research, 6(11), 65-87.

Sarıcam, H., & Sahin, S. H. (2015). The relationship between the environmental awareness, environmental attitude, curiosity and exploration in highly gifted students: Structural equation modelling. Educational Process: International Journal, 4(1-2), 7-17.

Sontay, G., Gökdere, M., & Usta, E. (2014). Üstün yetenekli öğrencilerle akranlarının çevresel davranışlarının karşılaştırmalı incelenmesi. Journal of Turkish Gifted and Talented, 4(2), 90-106.

Sontay, G., Gökdere, M., & Usta, E. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerle akranlarının çevre okuryazarlık bileşenleri açısından karşılaştırmalı incelenmesi. Journal of Turkish Science Education, 13(2), 28-46.

Tuncer, G., Tekkaya, C., Sungur, S., Çakıroğlu, J., Ertepınar, H., & Kaptavitz, M. (2009). Assessing pre-service teachers’s environmental literacy in Turkey as a mean to develop teacher education programs. International Journal of Educational Development, 29(4), 426–436.

Uğulu, İ. (2013). Üstün zekalı/yetenekli öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Journal of Buca Education Faculty, 35, 1-14.

Uğulu, İ., Akkaya, Z. ve Erkol, S.,(2013). An investigation on environmental attitudes of gifted students and the assessments in terms of some demographic variables. E-Journal of New World Sciences Academy. NWSA-Education Sciences, 8(4), 400-410.

Xuehua, Z. (2004). An Overview of the environmental knowledge system for elementary school students. Chinese Education and Society, 37(4), 45-47.

Downloads

Published

2020-09-10