The adaptation of teacher enthusiasm scale into Turkish language: Validity and reliability study

Authors

Abstract

The present study aims to adapt the “Teacher Enthusiasm Scale” developed by Kunter, Frenzel, Nagy, Baumert and Pekrun (2011) to Turkish and carry out validity and reliability analyses for the Turkish version of the scale. Study group 1 consisted of teachers working in the province of Antalya in the 2019-2020 academic year. Linguistic equivalence studies were carried out to determine the consistency between the Turkish version of the scale and the English version. Study group 2 involved 529 teachers working in various provinces of Turkey in the 2019-2020 academic year. Based on the findings obtained, it can be suggested that the Teacher Enthusiasm Scale is an appropriate data collection tool to evaluate teaching enthusiasm and subject enthusiasm based on teachers' perceptions. Within the scope of this research, the concept of teacher enthusiasm was introduced to the national literature, and validity and reliability analyses of a scale that can be used to evaluate teachers' perceived enthusiasm for teaching and the subject were carried out through the adaptation of the scale into Turkish. These findings indicate that the psychometric properties of the Turkish version of the Teacher Enthusiasm Scale are appropriate.

Author Biographies

Gamze Kasalak, Akdeniz University Faculty of Education Antalya Turkey

Departmant of Educational Sciences

Miray Dağyar, Akdeniz University Faculty of Education Antalya Turkey

Departmant of Educational Sciences

References

Abazaoğlu, İ., & Taşar, M. F. (2016). Fen bilgisi öğretmen özelliklerinin öğrenci fen başarısı ile ilişkisi: TIMSS 2011 verilerine göre bir durum analizi (Singapur, Güney Kore, Japonya, İngiltere, Türkiye). Elementary Education Online, 15(3), 922-945.

Ada, Ş., Akan, D., Ayık, A., Yıldırım, İ., & Yalçın, S. (2013). Öğretmenlerin motivasyon etkenleri. Journal of Graduate School of Social Sciences, 17(3), 151-166.

Aldridge, J. M., & Fraser, B. J. (2016). Teachers’ views of their school climate and its relationship with teacher self-efficacy and job satisfaction. Learning Environments Research, 19(2), 291-307.

Allen, M., Witt, P. L., & Wheeless, L. R. (2006). The role of teacher immediacy as a motivational factor in student learning: Using meta-analysis to test a causal model. Communication education, 55(1), 21-31.

Bacanlı, H. (2002). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Baloch, K., & Akram, M. W. (2018). Effect of teacher role, teacher enthusiasm and entrepreneur motivation on startup, mediating role technology. Arabian Journal of Business and Management Review (Oman Chapter), 7(4), 1-14.

Bedir, H., & Yıldırım, Ö. G. R. (2000). Teachers’ enthusiasm in elt classes: Views of both students and teachers. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6), 119-130.

Bloom, B. S. (1976). Human characteristics and school learning. McGraw-Hill.

Buluç, B., & Demir, S. (2015). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ile iş doyumları arasındaki ilişki. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(1), 289-308.

Can, Ş. (2011). Öğretme-öğrenmede ipuçları ve pekiştireçlerin rolü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(14), 97-109.

Cui, G., Yao, M., & Zhang, X. (2017). The dampening effects of perceived teacher enthusiasm on class-related boredom: The mediating role of perceived autonomy support and task value. Frontiers in psychology, 8, 400, 1-11.

Çokluk, Büyüköztürk & Şekercioğlu (2018). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: Spss Ve Lısrel Uygulamaları, Ankara: Pegem Yayınevi.

Dewey, J. (1997). Experience and education. New York: First Touchstone Edition, 64-67.

Durak, H. Y., & Seferoğlu, S. S. (2017). Öğretmenlerde tükenmişlik duygusunun çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 37(2).

Erdamar, G., & Demirel, H. (2016). Job and life satisfaction of teachers and the conflicts they experience at work and at home. Journal of Education and Training Studies, 4(6), 164-175.

Fidan, Ç. (2014). The relation between teachers’ motivation and enthusiasm in ELT: A descriptive study. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.

García-Arroyo, J. A., Osca Segovia, A., & Peiró, J. M. (2019). Meta-analytical review of teacher burnout across 36 societies: the role of national learning assessments and gender egalitarianism. Psychology & health, 34(6), 733-753.

Gözütok, F. D. (2004). Öğretmenliğimi geliştiriyorum. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Güvenç, H. (2011). Sınıf öğretmenlerinin özerklik destekleri ve mesleki özyeterlik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(1), 99-116.

Hadie, S. N. H., Hassan, A., Talip, S. B., & Yusoff, M. S. B. (2019). The teacher behavior inventory: validation of teacher behavior in an interactive lecture environment. Teacher Development, 23(1), 36-49.

Han, J., & Yin, H. (2016). Teacher motivation: Definition, research development and implications for teachers. Cogent Education, 3(1), 1217819.

Hotaman, D., & Yüksel-Şahin, F. (2010). Öğretim Elemanı Coşkusunun Üniversite Öğrencilerinin Başarı Güdüsü Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Eğitim ve Bilim, 35(155), 89-103.

Hooda, M., & Annu (2018). Teacher enthusiasm may boost teaching effectiveness. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 5 (7), 187-191.

Kartal, S. E., Yirci, R., & Özdemir, T. Y. (2015). Öğretmenlerde algılanan örgütsel destek düzeyi ile yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 477-504.

Keller, M. (2011). Teacher enthusiasm in physics instruction. (Unpublished doctoral dissertation). University of Duisburg-Essen, Germany.

Keller, M. M., Becker, E. S., Frenzel, A. C., & Taxer, J. L. (2018). When teacher enthusiasm is authentic or inauthentic: Lesson profiles of teacher enthusiasm and relations to students’ emotions. AERA Open, 4(2), 1-16.

Keller, M., Neumann, K., & Fischer, H. E. (2013). Teacher enthusiasm and student learning. In. International guide to student achievement, (Ed. Hattie, J. & Anderman, E. M.) pp. 247-250.

Keller, M. M., Goetz, T., Becker, E. S., Morger, V., & Hensley, L. (2014). Feeling and showing: A new conceptualization of dispositional teacher enthusiasm and its relation to students' interest. Learning and Instruction, 33, 29-38.

Keller, M. M., Hoy, A. W., Goetz, T., & Frenzel, A. C. (2016). Teacher enthusiasm: Reviewing and redefining a complex construct. Educational Psychology Review, 28(4), 743-769.

Kunter, M., Tsai, Y. M., Klusmann, U., Brunner, M., Krauss, S., & Baumert, J. (2008). Students' and mathematics teachers' perceptions of teacher enthusiasm and instruction. Learning and Instruction, 18(5), 468-482.

Kunter, M. (2013). Motivation as an aspect of professional competence: Research findings on teacher enthusiasm. In Cognitive activation in the mathematics classroom and professional competence of teachers (pp. 273-289). Springer: Boston, MA.

Kunter, M., Frenzel, A., Nagy, G., Baumert, J., & Pekrun, R. (2011). Teacher enthusiasm: Dimensionality and context specificity. Contemporary Educational Psychology, 36(4), 289-301.

Kunter, M., Klusmann, U., Baumert, J., Richter, D., Voss, T., & Hachfeld, A. (2013). Professional competence of teachers: Effects on instructional quality and student development. Journal of Educational Psychology, 105(3), 805-820.

Lazarides, R., Gaspard, H., & Dicke, A. L. (2019). Dynamics of classroom motivation: Teacher enthusiasm and the development of math interest and teacher support. Learning and Instruction, 60, 126-137.

Lincoln, D. L. (2008). Drama in the classroom: How and why marketing educators can use nonverbal communication and enthusiasm to build student rapport. Marketing Education Review, 18(3), 53-65.

Meece, J. L., Anderman, E. M., & Anderman, L. H. (2006). Classroom goal structure, student motivation and academic achievement. Annual Review of Psychology, 57, 478-503.

OECD (2019). PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students’ Lives, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/acd78851-en.

Okumuş, F., Mete, M., Bakiyev, E., & Kaçire, İ. (2013). Umutsuzluk, tükenmişlik, umutsuzluk, tükenmişlik ve iş memnuniyeti kavramları arasındaki ilişkinin analizi: Eğitim sektöründe bir uygulama. Electronic Journal of Social Sciences, 12 (47), 191-202.

Olčar, D., Rijavec, M., & Golub, T. L. (2019). Primary school teachers’ life satisfaction: The role of life goals, basic psychological needs and flow at work. Current Psychology, 38(2), 320-329.

Orosz, G., Tóth-Király, I., Bőthe, B., Kusztor, A., Kovács, Z. Ü., & Jánvári, M. (2015). Teacher enthusiasm: a potential cure of academic cheating. Frontiers in psychology, 6 (318), 1-12.

Patrick, B. C., Hisley, J., & Kempler, T. (2000). “What's everybody so excited about?”: The effects of teacher enthusiasm on student intrinsic motivation and vitality. The Journal of Experimental Education, 68(3), 217-236.

Patrick, H., Turner, J. C., Meyer, D. K., & Midgley, C. (2003). How teachers establish psychological environments during the first days of school: Associations with avoidance in mathematics. Teachers College Record, 105(8), 1521–1558.

Sarı, M., Canoğulları, E., & Yıldız, E. (2018). Öğretmenlerin okul yaşam kalitesi algıları ile mesleki motivasyon düzeylerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (47), 387-409.

Sipahi, B., Yurtkoru, E. S., & Çinko, M. (2006). Sosyal Bilimlerde SPSS‟le Veri Analizi, Beta: İstanbul.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness of Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.

Schiefele, U. (2017). Classroom management and mastery-oriented instruction as mediators of the effects of teacher motivation on student motivation. Teaching and teacher education, 64, 115-126.

Sheppard, B., Hurley, N., & Dibbon, D. (2010, April). Distributed leadership, teacher morale, and teacher enthusiasm: Unraveling the leadership pathways to school success: Online Submission. In Anrnual Meeting of the American Educational Research Association, Denver, CO.

Shoshani, A., & Eldor, L. (2016). The informal learning of teachers: Learning climate, job satisfaction and teachers’ and students’ motivation and well-being. International Journal of Educational Research, 79, 52-63.

Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations. Teaching and teacher education, 26(4), 1059-1069.

Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2017). Still motivated to teach? A study of school context variables, stress and job satisfaction among teachers in senior high school. Social Psychology of Education, 20(1), 15-37.

Starchenkova, E., Nikiforov, G., Vodopyanova, N., Dudchenko, Z., & Rodionova, E. (2019). Interrelation of the attitude to time, proactive coping behavior, and burnout syndrome among teachers of the higher school. In International Conference on Sustainable Development of Cross-Border Regions: Economic, Social and Security Challenges (ICSDCBR 2019). Atlantis Press.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Geçerlik ve Güvenirlik. Seçkin: Ankara.

Tunç, S. (2019). İş doyumunun yaşam memnuniyetine etkisi: Öğretmenler üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

Tümkaya, S. (1999). Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve kullandıkları başa çıkma davranışları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(11), 26-36

Ünsal, S. (2018). Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin statüsüne ilişkin bir pareto analizi. Sakarya University Journal of Education, 8(2), 111-130.

Wenström, S., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2019). What kind of leadership promotes vocational education and training (VET) teachers’ enthusiasm at work? International Journal of Research Studies in Psychology, 8(1), 79-90.

Yıldız, A. (2013). Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin dönüşümü: İdealist öğretmenden sınava hazırlayıcı teknisyen öğretmene. Eleştirel Pedagoji Dergisi, 5(27), 43-50.

Downloads

Published

2020-09-07