A pre-service teacher-child interactive learning approach for “mathematics education in early childhood”: An example model with play and movement-based activities

Authors

  • Pınar Aksoy TOGU

Abstract

The purpose of this study is to research the effects of a pre-service teacher-child interactive learning approach for mathematics education in early childhood on pre-service preschool teachers and preschool children. This study is conducted in phenomenological research design based on qualitative paradigm. The study groups consist of second grade 62 pre-service preschool teachers, 12 children in the age group of four to five, and 2 preschool teachers. Interview technique was used to collect the study data and descriptive analysis technique was used to analyze the obtained data. In this context, 12 weeks play and movement-based activities, containing concepts and learning outcomes for mathematics education (in the course of mathematics education in early childhood) with pre-service teacher-child interactive learning approach, were implemented. As a result of the study, it was stated by the pre-service preschool teachers that the course carried out in this way has many contributions in terms of providing classroom management, communicating effectively with the children, preparing and applying interesting activities for mathematics education, preparing for teaching profession, and raising awareness for themselves. In this context, pre-service preschool teachers’ opinions indicated that there are some challenges faced by pre-preschool teachers with regard to finding suitable activities and applying them effectively, as well as challenges based on environment-material opportunities and time management. The opinions of preschool teachers also emphasized that these processes carried out within the scope of the course have remarkable contributions both to the pre-service preschool teachers and preschool children and to the preschool teachers themselves in their development-learning dimensions. It is considered necessary to achieve sustainable contributions in the context of pre-service teacher–child–teacher, organizing courses in preschool teaching undergraduate program so that cooperation between university and school is ensured.

References

Adagideli, F. H. (2013). Investigation of young children’s metacognitive and self-regulatory abilities in mathematics activities. Unpublished Master Thesis, Boğaziçi University Institute of Social Sciences, İstanbul.

Ajayi, L. (2014). Investigating effective teaching methods for a place-based teacher preparation in a rural community. Educational Research for Policy and Practice, 13(3), 251–268.

Akman, B. (2002). Mathematics in preschool. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 244-248.

Aktaş Arnas, Y. (2005). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Adana: Nobel Yayınları.

Altun, M., Dönmez, N., İnan, H., Taner, M., Özdilek, Z. (2001). Altı yaş grubu çocukların problem çözme stratejileri ve bunlarla ilgili öğretmen ve müfettiş algıları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 211-230.

Altunay, D. (2004). Oyunla desteklenmiş matematik öğretiminin öğrenci erişisine ve kalıcılığa etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aslan, A. & Aktaş Arnas, Y. (2007). Okul öncesi eğitim materyallerinde geometrik şekillerin sunuluşuna ilişkin içerik analizi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 69-80.

Ata, S., & Akman, B. (2019). Okul öncesi eğitimden lise eğitimine matematik-müzik ilişkisini ele alan ulusal araştırmaların incelenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi (Journal of Interdisciplinary Educational Research), 3(5), 40-56.

Ay, M. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin açik alan fen ve matematik etkinliklerine yönelik görüş ve uygulamalarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Aydın, S., (2009). Okul öncesi eğitimcilerinin matematik öğretimiyle ilgili düşünceleri ve uygulamalarının değerlendirmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Bal, E. (2018). FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) etkinliklerinin 48-72 aylik okul öncesi çocuklarinin bilimsel süreç ve problem çözme becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Boaler, J. (1998). Open and closed mathematics: Students experiences and understandings. Journal for Research in Mathematics Education. 29(1), 41-62.

Bredekamp, S. (2015). Erken çocukluk eğitiminde etkili uygulamalar (çev. H.Z. İnan, T. İnan). Ankara: Nobel.

Brown, E. T. (2005). The influence of teachers’ efficacy and beliefs regarding mathematics instruction in the early childhood classroom. Journal of Early Childhood Teacher Education, 26(3), 239-257.

Ceylan, E. A. & Kılıç Mocan, D. (2017). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin iletişim beceri düzeylerinin incelenmesi. Millî Eğitim, 215, 111-127.

Ceylan, R. (2019). Ebeveynlerin okul öncesi kurumu hakkındaki görüşleri: tercih sebepleri, beklentileri ve memnuniyetleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(70), 497-517.

Charles, M. T., Bustard, D. W., & Black, M. (2009). Experiences of promoting engagement in game-based learning. Proceedings of the 3rd European Conference on Games Based Learning (pp. 397-403), Academic Conferences and Publishing International.

Clements, D. H. & Sarama, J. (2011). Early childhood mathematics intervention. Science, 333(6045), 968-970.

Clements, D. H. & Sarama, S. (2002). Effects of a preschool mathematics curriculum: Research on the NSF - funded Building Blocks Project. University at Buffalo, State University of New York. http://gse.buffalo.edu/org/buildingblocks/writings/Building%20Blocks%20Exec% 20Sum.pdf’den alınmıştır. Erişim Tarihi: 10.11.2019.

Clements, D. H. & Sarama, S. (2007). Early childhood mathematics learning. In F. K. Lester (Eds.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 461-556). Charlotte: Information Age Publishing.

Council of Higher Education [CoHE] (2017). Okul öncesi öğretmenliği lisans programı.

https://www.memurlar.net/common/news/documents/749268/okul_oncesi_ogretmenligi_lisans_programi.pdf’den alınmıştır. Erişim Tarihi: 09.02.2020.

Çimen Erdoğan, S., & Baran, G. (2003). Erken çocukluk döneminde matematik. Eğitim ve Bilim, 28(130), 32-40.

Dağdelen, S., & Ünal, M. (2017). Matematik öğrenim ve öğretim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 14(1), 483-510.

Dağlıoğlu, H. E. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik eğitimi dersine karşı tutumları ile özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi- The Journal of International Social Research, 10(50), 484-496.

Davun, Y. B. (1997). Anasınıfı öğrencilerinde sayı kavramını geliştirmeye yönelik görsel araçlar ve anasınıfı öğrencileri için sayı kavramı alıştırma kitabı örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Dere, H. (2000). Okul öncesi eğitim kumlarına devam eden 6 yaş grubu çocuklarına bazı matematik kavramlarını kazandırmada yapılandırılmış ve geleneksel yöntemlerin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Dobbs, J., Doctoroff, G. L., Fisher, P. H., & Arnold, D. H. (2006). The association between preschool children's socio-emotional functioning and their mathematical skills. Journal of Applied Developmental Psychology, 27(2), 97–108.

Doğan, D. (2013). Yeni kurulan üniversitelerin sorunları ve çözüm önerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(3), 108-116.

Ertürk, H. G., Özen Altınkaynak, Ş., Veziroğlu, M., & Erkan, S. (2014). Okul öncesi öğretmenlerin üniversite deneyimlerinin mesleki yaşantılarına etkisine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 897-908.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th edition). New York: McGraw-Hill Publications.

Ginsburg, H. P., Greenes, C., & Balfanz, R. (2003). Big math for little kids. “Program overview”. Pasippany, NJ: Pearson Learning Group.

Ginsburg, H. P., Lee, J. S. & Boyd, J. S. (2008). Mathematics education for young children: What it is and how to promote it. Social policy report/Society for Research in Child Development, 22(1), 3-22.

Glenn-Applegate, K., Justice, L. M., & Kaderavek, J. (2016). How do caregivers select preschools?. A study of children with and without disabilities. Child & Youth Care Forum, 45(1), 123- 153.

Graham, T. A., Nash, C., & Paul, K., (1997). Young children’s exposure to mathematics: The child care context. Early Childhood Education Journal, 25(1), 31-38.

Gürbüztürk, O., & Çalış, N. (2019). Okul Öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında karşılaştıkları sorunlar (İnönü üniversitesi örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(12), 108-122.

Hachey, A. C. (2013). Teachers’ beliefs count: Teacher beliefs and practice in early childhood mathematics education (ECME). Research Article, 16(3), 77-85.

Hacısalihoğlu Karadeniz, M. (2013). Çocukların ‘zamanın farkında olma’ becerisini kavrayabilme sürecinde okul öncesi eğitim etkinliklerinin etkililiği. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(20), 244-265.

Hanline, M. F., Milton S. & Phelps, P. C. (2008). A longitudinal study exploring the relationship of representational levels of three aspects of preschool sociodramatic play and early academic skills. Journal of Research in Childhood Education, 23(1), 19-28.

Jordan, N. C., Kaplan, D., Ramineni, C., & Locuniak, M. N. (2009). Early math matters: Kindergarten number competence and later mathematics outcomes. Developmental psychology, 45(3), 850-867.

Karademir, A. (2017). Sorgulama temelli matematik etkinliklerinin çocukların matematiksel becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karakuş, H., Fırat, Z. S., Akman, B. & Dinçer, Ç. (2019). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının matematiksel gelişime ilişkin inançlarının karşılaştırılması. İlköğretim Online, 18(4), 1652-1670.

Karasu Avcı, E., & Ünal İbret, B. (2016). Öğretmenlik uygulaması-II dersine ilişkin okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2519-2536.

Kesi̇ci̇oğlu, O. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik okuryazarlık düzeyleri ile matematik eğitimine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 44(202), 117-130.

Kim, I. H. (2013). Preschool teachers’ knowledge of children’s mathematical development and beliefs about teaching mathematics. Unpublished Doctoral Dissertation, University of North Texas, Department of Teacher Education and Administration, TX.

Kırlar, B. (2006). Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaşçocuklarına bazı matematiksel kavramları kazandırmada yapılandırılmış ve geleneksel yöntemlerin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Klein, A., Starkey, P., & Ramirez, A. (2002). Pre-K mathematics curriculum: Early childhood. Glendale, IL: Scott Foresman.

Kline, K. (2000). Early childhood teachers discuss the standards. Teaching Children Mathematics, 6(9), 568-571.

Kurtuluş, E. (1999). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden beş – altı yaş grubu çocuklarına yaratıcı etkinlikler yoluyla kavram (zaman kavramı) öğretilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Lee, J. S., & Ginsburg, H. (2009). Early childhood teachers' misconceptions about mathematics education for young children in the United States. Australasian Journal of Early Childhood, 34(4), 37-45.

Lee, S. (2007). Trimangles and kittens: Mathematics within socio-dramatic play in a New Zealand early childhood setting. Mathematics: Essential Research, Essential Practice, 2, 875-878.

Li, M., Shavelson, R. J., Kupermintz, H., & Ruiz Primo, M. A. (2002). On the relationship between mathematics and science achievement: An exploration of the Third International Mathematics and Science Study. In D. F. Robitaille and A. E. Beaton (Eds.). Secondary analysis of the TIMMS data (pp. 233-249). Boston, MA: Kluwer Academic.

Lopez, E. M., Gallimore, R. G., Garnier, H., & Reese, L. (2007). Preschool antecedents of mathematics achievement of Latinos: The influence of family resources, early literacy experiences, and preschool attendance. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 29(4), 456-471.

Markovits, Z. (2011). Beliefs hold by pre-school prospective teachers toward mathematics and its teaching. Procedia Social and Behavioral Sciences, 11, 117-121.

Melhuish, E. C., Sylva, K., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., Phan, M. B., and Malin, A. (2008). The early years preschool influences on mathematics achievement. Science, 321, 1-21.

Ministry of National Education [MoNE], (2019). PISA 2018 Türkiye ön raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

NAEYC/NCTM National Association for the Education of Young Children/National Council of Teachers of Mathematics (2002). Early childhood mathematics: Promoting good beginnings. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.

OECD (2019). PISA 2018 assessment and analytical framework. Paris: OECD Publishing.

Önel, G. (2018). Erken çocukluk eğitiminde matematik etkinliklerinin çocukların gelişimine katkıları ve öğretmenlerin çocukların gelişim sürecindeki gözlemleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Özay Köse, E. (2014). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik öğrenci ve öğretmen-öğretim elemanı tutumları (Erzurum örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-17.

Özdaş, F., & Çakmak, M. (2018). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2747-2766.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. London: Sage Publications.

Pekince, P., & Avcı, N. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk matematiği ile ilgili uygulamaları: Etkinlik planlarına nitel bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2391-2408.

Presser, A. L., Clements, M., Ginsburg, H., & Ertle, B. (2012). Big math for little kinds: Effects of a preschool and kindergarten mathematics curriculum. Early Education and Development, 26(3), 399-426.

Quinn, R., & Wilson, M. (1997). Writing in the mathematics in classroom: Teacher beliefs and practices. Clearing House Press, 71(1), 14-20.

Ramazan, O., & Yılmaz, E. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 332-349.

Randel, J. M., Morris, B. A., Wetzel, C. D., & Whitehill, B. V. (1992). The effectiveness of games for educational purposes: A review of recent research. Simulation & Gaming, 23(3), 261–276.

Räty, H. (2013). Intention in school choice among Finnish parents. Educational Studies, 39(2), 219-222.

Saçkes, M. (2013). Children's competencies in process skills in kindergarten and their impact on academic achievement in third grade. Early Education and Development, 24(5), 704-720.

Sarama, J., Lange, A. A., Clements, D. H., & Wolfe, C. B. (2012). The impacts of an early mathematics curriculum on oral language and literacy. Early Childhood Research Quarterly, 27(3), 489-502.

Sarıtaş, R. (2010). Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programına uyarlanmış GEMS (great explorations in math and science) fen ve matematik programının anaokuluna devam eden altı yaş grubu çocukların kavram edinimleri ve okula hazır bulunuşluk düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Schwartz, S. L. (2005). Teaching young children mathematics. Wesport, CT: Praeger.

Sevinç, M. (2006). Okul öncesi eğitimi alan çocukların annelerinin okuldan beklentileri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 218-225.

Şirin, S. (2011). Anaokuluna devam eden beş yaş grubu çocuklara sayı ve işlem kavramlarını kazandırmada oyun yönteminin etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Smreaker, C., & Honey, N. (2015). The desegregation aims and demographic contexts of magnet schools: How parents choose and why siting policies matter. Peabody Journal of Education, 90(1), 128-155.

Stone, W. E. Jr. (1997). Making the shifts: Three middle school teachers’ experiences in the mathematics education reform movement. Journal of Pedagogy, Pluralism, and Practice, 1(2), 50-55.

Tarım, K. ve Bulut, S. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik ve matematik öğretimine ilişkin algı ve tutumları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 32-65.

Tokgöz, B. (2006). Okulöncesi öğretmenlerinin erken matematik eğitimi ile ilgili tutumları ve yeterliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Umay, A. (2003). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretmeye ne kadar hazır olduklarına ilişkin bazı ipuçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 194-203.

Ünver, G., & Kurşunlu, E. (2014). Okul öncesi öğretmen eğitiminde kuram uygulama bağlantısı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (International Journal of Curriculum and Instructional Studies), 4(7), 39-54.

Vankúš, P. (2008). Games based learning in teaching of mathematics at lower secondary school. Acta Didactica Universitatis Comenianae Mathematics, 8, 103-120.

Whitin, D. J., & M. Piwko. (2008). Mathematics and poetry: The right connection. Young Children, 63(2), 34–39.

Yıldırım R. G., Özyılmaz Akamca G., Ellez A. M., Karabekmez S., & Bulut Üner A. N. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 9(2), 306-316.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, V. (1998). İşbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretimin okulöncesi çocuklarının temel matematik başarıları üzerindeki etkileri ve mevcut uygulamalarla ilgili öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Zehir, H., Zehir, K., & Ağgül Yalçın, F. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik öğretimi yeterlik inançlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi- International Journal of Education Science and Technology, 5(1), 1-14.

Zeichner, K. (2010). Rethinking the connections between campus courses and field experiences in college- and university-based teacher education. Journal of Teacher Education, 61(1-2), 89-99.

Downloads

Published

2020-09-07