Evaluation of English language teaching undergraduate programs in terms of document analysis

Authors

Abstract

The purpose of this paper is to evaluate English Language Teaching (ELT) Undergraduate Programs in Turkey. In the scope of the evaluation study, the English Language Teaching Undergraduate programs of six universities-three state, three private-in Istanbul are selected via convenient sampling method. The qualitative study is based on document analysis through which the data is collected, sorted out and analyzed in five main categories. All the available documents are analyzed in five main components of the program which are the students, the lecturers, the courses, the practicum, and the educational opportunities. All the available documents are collected from the open-access web-cites of the programs and the administrative offices and lecturers in the departments. The strengths and the weaknesses of each program are determined and comparatively analyzed in terms of state and private universities. According to the findings obtained from comparative document analysis, the perception levels of the students and the professional and constitutional experience of academicians are determined to be the strengths of state university ELT programs whereas the number of students, enrolled in the programs, the contribution of the academicians to the field of educational research, the teaching practice courses, the practicum, and the seminars, conferences and events as educational opportunities are the strengths of private university ELT programs. Evaluating the current state of the ELT Undergraduate Programs in terms of the strengths and weaknesses, the present study hopefully contributes to program development in the field of EFL teacher education. © 2016 IJCI & the Authors. Published by International Journal of Curriculum and Instruction (IJCI). This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (CC BY-NC-ND) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Keywords: EFL teacher education, program evaluation, document analysis

Author Biography

Şule Yüksel Ertuğrul Seçer, National Defense University Turkish Air Academy Foreign Languages Department

Foreign Languages Department Instruction of English

References

Adıgüzel, A. (2008). Eğitim Fakültelerinde Öğretmen Eğitimi Program Standartlarinin Gerçekleşme Düzeyi. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Alagöz, N., S. (2006) Türkiye ve Hollanda’daki İngilizce Öğretmneliği Programlarının Karşılaştırılması, Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

Alagözlü, N. (2017). Türkiye’de İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Sorunları, Türkbilig, 2017/34: 241-247.

Aldemir, A.Y., ER, K.O. (2012). Comparison of Pre-service English Language Teacher Training Systems in Turkey and Japan, Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, Vol. 45.1, 83-105.

Alkan, M.F. ve Arslan, M. (2014). İkinci sınıf İngilizce öğretim programının değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4(7): 87-99

Allen, M.J. (2004). Assessing Academic Programs in HigherEducation, Bolton, MA: Anker

Altıntaş, G., Yeşiltepe, M. (2011). Karşılaştırmalı Öğretmen Yetı̇ştı̇rme. INOVED Özel Sayı, 225-250.

Altmışdört, G. (2016). An Analysis of Language Teacher Education Programs: A Comparative Study of Turkey and Other European Countries, English Language Teaching; Canadian Center of Science and Education, Vol. 9, No. 8, 213-223.

Ateş, H., Burgaz, B. (2014). Türkiye, ABD ve Finlandiya Öğretmen Yetiştirme Sistemlerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri ve Türkiye’deki Sistemin Geliştirilmesine İlişkin Öneriler. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (4), 1710-1722.

Avrupa Komisyonu /EACEA/ Eurydice, (2015). Avrupa'da Öğretmenlik Mesleği: Uygulamalar, Algılar ve Politikalar. Eurydice Raporu. Lüksemburg: Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi. (http://ec.europa.eu/eurydice).2015

Ayas, A. (2009). Öğretmenlik Mesleğinin Önemi ve Öğretmen Yetiştirmede Güncel Sorunlar, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2009, Özel Sayı/ Cilt. 10, Sayı. 3, 1–11.

Aydoğan, İ. (2009). Eğitimin Toplumsal Temelleri, (edt.: Arslan, M.), Eğitim Bilimine Giriş, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık

Aydoğan, İ., Çilsal Z. (2007), Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yetiştirilme Süreci (Türkiye ve Diğer Ülkeler), Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 22 Yıl: 2007/1, 179-197.

Aygören, F. (2016). Eğitim Programlarını Değerlendirmede I-CODE Modelinin Geliştirilmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Balıkesir

Ayten, M.Y. ve Hayırsever, F. (2019). Ortaöğretim Programlarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2): 290 323

Babacan, T. (2016). Dokuzuncu Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programının Bütüncül Eğitime Göre Değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Eskişehir

Başaran, İ.E. (2007). Eğitim Bilimine Giriş, Ankara: Ekinoks Yayın ve Dağıtım

Başkan, G.A. (2001), Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Yeniden Yapılanma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20: 16 – 25.

Bay, E., ve Karakaya, Ş. (2006). Program değerlendirme sürecinde karşılaşılan sorunlar. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 104-112.

Bayyurt, Y.ve Alptekin, C. (2000). Research into teaching english to young learners. Pecs University Press

Brousselle, A., ve Champagne, F. (2011). Program theory evaluation: Logic analysis. Evaluation and Program Planning, 34(1), 69-78.

Bryson, J. M., Patton, M. Q., ve Bowman, R. A. (2011). Working with evaluation stakeholders: A rationale, step-wise approach and toolkit. Evaluation and Program Planning, 34(1), 1-12.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2018), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, 24.Baskı.Chang, I. Y. (2010). An evaluation of curricularimplementation in centralcity English village: A case of an elementaryschool in southernTaiwan. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Alliant International University, San Diego

Commission Of The European Communities (2007). Communication From The Commission To The Council And The European Parliament: Improving The Quality Of Teacher Education. Commission Of The European Communities Final Report. Brussel.

Cooksy, L. J., ve Mark, M. M. (2012). Influences on evaluation quality. American Journal of Evaluation, 33(1), 79-84.

Coskun, A. & Daloğlu, A. (2010). Evaluating an English language teacher education program through Peacock’s model. Australian Journal of Teacher Education, 35 (6), 23-42.

Crandall, J. (2000). Language Teacher Education. Annual Review of Applied Linguistics. Cambridge University Press. 20, 34-55.

Creswell, J. W. (2014). Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA Sage.

Creswell, J., ve Plano Clark, V. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Creswell, John W. ve Plano C., Vicki L. (2014) Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi (Çev.Ed. Yüksel Dede ve Selçuk B. Demir), Anı Yayıncılık, Ankara

Çavuşoğlu, C. (2014). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının Değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

Çelik, Ş. N. (2019). Türkiye’de Uygulanan İngilizce Öğretmenliği Lisans Eğitim Programının, Öğrenci, Öğretim Elemanı ve İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van: yayınlanmamış doktora tezi.

Çelik, Ş. N., Kasap, S. (2019). Türkiye’de Uygulanan İngilizce Öğretmen Yetiştirme Programları üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 2019; 16(1):1010-1031.

Dart, J. (2004). Six Normative Approaches to Evaluation. www.semanticscholar.org/paper/SixNormative-Approaches-to-Evaluation-Dart adresinden 10.04.2020 tarihinde erişilmiştir.

Demirel, Ö (2007). Yabancı Dil Öğretimi: Dil Pasaportu, Dil Biyografisi, Dil Dosyası. Pegem A Yayıncılık: Ankara.

Demirel, Ö. (2010). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Demirel, Ö. (2007). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem A.

Demirtaş, Z. (2017). Eğitimde Program Değerlendirme Yaklaşımlarına Genel Bir Bakış, 7 (4-Özel Sayı), 756-768.

Dewey, J. (2010). Günümüzde Eğitim, (Edt: Ratner J., Çev.: Ata, B. ve Öztürk, T.), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Diaz, P., A., Arıkan A. (2016). A Comparıson of Argentınean and Turkısh Englısh Language Teacher Educatıon Currıcula, Sustainable Multilingualism, 9, 154-167.

Enginarlar, H. (1996). Praticum in ELT: problems and prospects. Dil Dergisi, 43, 92–99.

Er, K.O. (2006). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf İngilizce Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara

Erden, A., M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: Şafak.

Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme, Ankara: Anı Yayıncılık

Erişen, Y. (2001). Öğretmen yetiştirme programlarına ilişkin kalite standartlarının belirlenmesi ve fakültelerin standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi (doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Erozan, F. (2005). Evaluating the language improvement courses in the undergraduate ELT curriculum at Eastern Mediterranean University: A case study. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara: yayınlanmamış yüksek lisans tezi.

Ertürk, S. (2013). Eğitimde “program” geliştirme (6. Baskı). Ankara: Edge Akademi Yayınları.

Evren, Ö.S. (2017). Eğitim Değerlendirme Modelleri, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2 (3): 57-76

Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2004). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines. USA: Pearson Education, Inc.

Gordon, T. (2008). Etkili Öğretmenlik Eğitimi. (1.bsk), İstanbul: Profil Yay.

Gözütok, F.D. (2001). Program Değerlendirme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Yayınları

Guyadeen, D. ve Seasons, M. (2016). Evaluation Theory and Practice: Comparing Program Evaluation and Evaluation in Planning. Journal of Planning Education and Research, 1-13, DOI: 10.1177/0739456X16675930.

Gürsoy, E. (2013). Improving Practicum for a Better Teacher Training. Procedia, 93: 420-425.

House, E. R. (1990). Trends in Evaluation. Educational Researcher, 19(3), 24-28

İlhan, E. (2018). Üniversitelerin Lisans Programlarında Uygulanan Çekirdek Programın Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara

Kantelinen, R. Sokka-Meaney, L. & Pogosian, V. (2008). “Seminar Papers on Early Foreign Language Education”, Bulletins of the Faculty of Education, No:6, University of Joensuu.

Karakaş, A. (2012). Evaluation of the English Language TeacherEducation Program in Turkey, ELT Weakly, 4(15), s. 1-17.

Karakaş, A., Yavuz, E. (2018). A Comparative Analysis of English Language Teacher Education Programs in Turkey and Malaysia, Cumhuriyet International Journal of Education, 7 (3), s. 287-303.

Katırcı, O. (2014). Comparison of English Language Teacher Education Programs in some Selected European Countries (Finland, Sweden, and Spaın) with those of Turkey, Çukurova Üniversitesi, Doktora Tezi, Adana.

Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt: 35 Sayı 1-2 (1-14)

Kaya, Z. (1997). Eğitimde program değerlendirme sürecinin temel işlemleri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (5), s. 59-72.

Kelly, M., & Grenfell, M. (2004). European Profile for Language Teacher Education-A

Frame of Reference.

http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/profilebroch_en.pdf

Kıroğlu, K. (2008). Yeni ilköğretim programları (1–5. Sınıflar). Ankara: Pegem Yayınları.

Kızılaslan, İ. (2010). Yabancı Dil Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Kültürlerarasılık Millî Eğitim, 185, s. 81-89.

Kilimci, S. (2006). The Comparison of Initial Teacher Training Programs of Germany, France, England and Turkey. Çukurova Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tazi, Adana.

Korkmaz, M. (2018). Açık ve Uzaktan Öğrenmede Program Değerlendirme: Çevrimiçi İngilizce Sınav Eğitimi Uygulaması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir

Kumral, O. (2010). Eğitsel Eleştiri Modeli ile Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretim Programının Değerlendirilmesi Bir Durum Çalışması, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Aydın.

Kumral, O., ve Saracaloğlu, A. S. (2011). Eğitim programlarının değerlendirilmesi ve eğitsel eleştiri modeli. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 1(2), 27-35.

Küçükahmet, L. (2009). Program geliştirme ve öğretim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Leigh, A. K. (2010). Estimating teacher effectiveness from two-year changes in students' test scores. Economics of Education Review, 29 (3), 480-488.

Lumpkin, A. (2008). Teachers as role models: Teacher character and moral virtues. JOPERD, 79 (2), 45 – 49.

MEB (2006). İlköğretim İngilizce dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB (2006). Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği (24.09.2019). Resmi Gazete, 2588/ 26276.

MEB, (2018). İngilizce dersi öğretim programı (Ġlkokul ve Ortaokullar 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB.

Opetushallitus, W. (2006). https://www.data.oph.fi/wera/wera adresinden 05.05.2020 tarihinde alınmıştır.

Orakcı, Ş. (2012). İlköğretim 7. Sınıflar İçin Uygulanan 2006 İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Ornstein, A.C. ve Hunkins, F.P. (2009). Curriculum: Foundations, Principles, Andissues, Boston: Allyn& Bacon

Otur E., (2017). Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Tekniklerin Türkçe Öğretimine Uyarlanması, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ordu.

Ozan, C., ve Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.

Ögeyik, M. (2009). Evaluation of English language teaching education curriculum by student teachers. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 9(1).

Örmeci, D.N. (2009). An evaluation of English languagecurriculaimplemented at the 4th, 5th, and 6th grades in respect of teachers' opinions, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne

Patton, M. Q. (1997). Utalization-Focused Evaluation. Thousand Oaks. Sage.

Patton, M. Q. (2015). Qualitative Research and Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice. (4th ed.). Sage Publications, Inc.

Seçkin, H. (2010). İlköğretim 4. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara

Seferoğlu, G. (2006). Teacher candidates’ reflections on some components of a pre-service English teacher education programme in Turkey. Journal of Education for Teaching, 32, 369-378.

Semerci, Ç. (2003). Eğitim Sisteminde Öğreticilerin Kalitesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2).

Sönmez, V. (2003). Eğitimin Tarihsel Temelleri. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ed. Sönmez, V. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sridharan, S., ve Nakaima, A. (2011). Ten steps to making evaluation matter. Evaluation and

Stufflebeam, D. L. & Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation, Theory, Models & Applications. John Wiley & Sons, Inc.

Stufflebeam, D. L. (1999). Foundational Models for 21st Century Program Evaluation. Canada: The Evaluation Center Occasional Papers Series.

Şeker, H., Deniz, S., Görgen, İ. (2005). Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlilikleri Üzerine Değerlendirilmeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yöntemleri. Sayı 42. 237-253.

Şentürk Z., (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretimde Kullandıkları Metaforların Karma Yöntem Aracılığıyla İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon

Şişman, M. (2010). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Şişman, M. ve Turan, S. (2005). Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı, (Edt.: Özden, Y.), Eğitim ve Okul Yönetimi, Ankara: Pegem Yayıncılık

Tapan, N. (2001-2002). Neden Almanca? Der Europa Spiegel, Istanbul Avrupa Koleji Dergisi, 1(1), 13-14

Toköz Göktepe, F. (2015). A Critical Analysis of Second Language Teaching Education Practices in Turkey. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3 (1), 128 – 143.

TTKB (2018). İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.

Usta, İ. (2015). Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Önlisans Programının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Eskişehir

Uygun, S., Ergen, G., Öztürk, İ.H. (2011) Türkiye, Almanya ve Fransa’da Öğretmen Eğitimi Programlarında Uygulama Eğitiminin Karşılaştırılması. İlköğretim Online, 10 (2), 389-405, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Üstüner, M. (2004). Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Günümüz Sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (7).

Worthern, B.R., Sanders, J.R. ve Fitzpatrick, J.L. (2010). Program Evaluation Alternative Approaches and Practical Guidelines, London: PearsonPublication

Wright, T., (2002). ‘Doing language awareness: Issues for language study in language teacher education’ in H. Trappes-Lomax and G. Ferguson (eds.), Language in Language Teacher Education, John Benjamin, London, 113–130

Yağan, S.A. (2018). Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Doktora Programlarının Değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Eskişehir

Yaman, İ. (2018). 2006 ve 2018 İngı̇lı̇zce Öğretmenlı̇ğı̇ Lı̇sans Programları Üzerı̇ne Karşılaştırmalı Bı̇r Değerlendı̇rme. EKEV Akademı̇ Dergı̇sı̇, Yıl, 22, Sayı: 76, 149-164.

Yapıcoğlu K., D., Atik K., D., ve Sever, D. (2016). Türkiye’de program değerlendirme çalışmalarında eğilimler ve sorunlar: Alan uzmanlarının gözüyle. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 6(12), 91-113.

Yavuz, A. & Topkaya Z., E. (2013). Teacher educatiors’ evaluation of the English language teaching programs: a Turkish Case. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 7 (1), 64-83.

Yıldırım A, Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayinevi.

Yüksel, İ. (2010). Türkiye için program değerlendirme standartları oluşturma çalışması (doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Uzun, L. (2016). Evaluation of the latest English language teacher training programme in Turkey: Teacher trainees’ perspective. Cogent Education, 3: 1-16.

Downloads

Published

2020-09-07