Metaphorical perceptions of science high school students in Turkey about the concept of “English”

Authors

Abstract

The study aimed to determine the metaphorical perceptions of Science High School students about the concept of “English”, and to scrutinize the influence of their class level on the metaphors they produce. The participants of the study comprised 211 students at a Science High School in a district of Burdur province in Turkey. In the selection of the participants convenience sampling model was adopted on the volunteering basis. In the study, the phenomenology research model was utilized. To collect the data, students were invited to complete a form with the sentence structure; “English is like .... because ....” in written. A total number of 211 forms were collected, and 195 of these forms were included in the study, 16 irrelevant forms were kept out. In the analysis of the data the Content Analysis technique was used. The obtained metaphors were divided into 12 categories in terms of their similarities and the common features. These categories were also sub-categorized in 3 different groups as “positive, negative and neutral perceptions”. The result of the study revealed that the majority of the participants had positive perceptions about the concept of “English”. © Keywords: English, metaphor, perception, high school

Author Biographies

Harun Şahin, Akdeniz University

Associate Professor at the Educational Sciences Department of Faculty of Education at Akdeniz University, Antalya, Turkey.

Güngör Kil, Akdeniz University

Student at the Curriculum and Instruction Ph.D. Program of Institute of Educational Sciences at Akdeniz University, Antalya, Turkey.

References

Akyol, C. (2017). Metaforların kullanım alanları ve faydaları. B. Kılcan

(Ed.), Metefor ve eğitimde metaforik çalışmalar için bir uygulama

rehberi içinde (51-93. ss.). Ankara: Pegem Akademi. Erişim adresi

Turgev.

Ayazlar, R. A. (2015). Araştırmalarda güvenirlik ve geçerlik. A. Yüksel,

A. Yanık & R. A. Ayazlar (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri içinde

(63-81. ss.). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Erişim adresi Turgev.

Bekdaş, M. (2017). The perceptions of high school students for the

concept of English through metaphors: Tokat sample. Gazi Eğitim

Bilimleri Dergisi, 3(2), 35-41.

Büyüköztürk, S. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (22. Baskı).

Ankara: Pegem Akademi.

Cazeaux, C. (2007). Metaphor and continental philosophy. Routledge.

Crystal, D. (2003). English as a global language (Second Edition).

Cambridge University Press.

Çetin, İ. (2016). Nitel içerik analizi. M. Y. Özden & L. Durdu (Ed.),

Eğitimde üretim tabanlı çalışmalar için nitel araştırma yöntemleri

içinde (125-149. ss.). Ankara: Anı Yayıncılık. Erişim adresi Turgev.

Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi.

İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Gömleksiz, M. N. (2013). Öğretmen adaylarının yabancı dil kavramına

ilişkin metaforik algıları. International Periodical for the

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (8), 649-

Kızıltepe, Z. (2015). İçerik analizi. F. N. Seggie & Y. Bayyurt (Ed.), Nitel

araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları içinde (253-267.

ss.). Erişim adresi Turgev.

Kil, G. (2019). 6. sınıf yabancı dil (İngilizce) dersinde işbirlikli öğrenme

yöntemini öğrencilerin sözcük dağarcıklarını geliştirmelerine ve

derse yönelik tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans

tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

Burdur.

Knowledges, M. & Moon, R. (2006). Introducing metaphor. Routledge.

Limon, İ. (2015). 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin yabancı bir dil olarak

İngilizceye yönelik metaforik algıları. International Journal of

Social Sciences and Education Research, 1 (2), 367-379.

Mbaya, M. (2001). The spread of the english language in the french-

speaking countries of Africa: the case of Senegal. J. Humanit

(Zomba), 15, 61-76.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi. (Çev. Ed. S.

A. Altun & A. Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.

Paker, T. (2012). Türkiye’de neden yabancı dil (İngilizce) öğretemiyoruz

ve neden öğrencilerimiz iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce

öğrenemiyor?. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

(32), 89- 94.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (1.

Baskı). (Çev. Ed. M. Bütün & S. B. Demir). Ankara: Pegem

Akademi.

Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının

“öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk

Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131- 155.

Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada

Eğitim Yönetimi, 55, 459- 496.

Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin

sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2),

- 326.

Senemoğlu, N. (2015). Gelişim, öğrenme ve öğretim (24. Baskı).

Ankara: Yargı Yayınevi.

Şahin, H. & Kil, G. (2018). Yabancı dil öğretiminde bellek

destekleyicilerden anahtar sözcük yönteminin öğrencilerin sözcük

dağarcığını geliştirmeye ve kalıcılığa etkisi. Abant İzzet Baysal

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 493-506.

Teskereci, G., Sümen, A., Çiçek, S. N. & Özerli, A. N. (2019).

Hemşirelik öğrencilerinin yabancı dil olarak İngilizceye ilişkin

algıları: Bir metafor çalışması. International Journal of Social

Sciences and Education Research,5(3), 294-304.

Tosuncuoğlu, İ. (2018). İngiliz dili ve edebiyatı bölümü Öğrencilerinin

“İngilizce” kavramına İlişkin metaforları. Türkiye Sosyal

Araştırmalar Dergisi, 22(2), 677-697.

Türk Dil Kurumu. (2018). Türkçe sözlük. Ankara: TDK.

Webster Dictionary. (2019). Retrieved from https://www.merriam-

webster.com/dictionary/metaphor#note-1

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma

yöntemleri (Genişletilmiş 10. Baskı). Seçkin Yayınları.

Downloads

Published

2020-09-07