Organizational Trust and Organizational Support as a Predictor of Job Satisfaction

Authors

  • Şeref Sarıkaya
  • Bilge Keskinkılıç Kara

Abstract

Abstract This research, by determining teachers’ organizational trust level and perception of organizational support, aims to determine how much these variables predict job satisfaction. The research has been designed within correlational screening model. The population of the research is the teachers work in public primary, secondary and high schools in Yenimahalle District of Ankara City. Sampling of the research has been done with 497 teachers determined with simple random sampling technique. “Job satisfaction scale”, “organizational trust scale” and “perceived organizational support scale” has been used to collect data. Descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, simple and multiple regression analysis has been used in the analysis of the collected data. As a result of the research, it has been established that teachers’ job satisfaction is medium level. As for perceived organizational support, organizational trust and organizational sub-dimensions; these variables have been determined to be at mostly level. The relation between job satisfaction and perceived organizational support has been determined to be at positive direction and at medium level. There is a positive and medium level relation among organizational trust, trust in managers, trust in colleagues and trust in stakeholders. According to the findings of the research, perceived organizational support is a significant predictive of job satisfaction. While organizational trust, trust in managers and trust in colleagues is a significant predictive of job satisfaction; it has been established that trust in stakeholders is not a significant predictive of job satisfaction. Key words: Teacher, Job satisfaction, Organizational Trust, Organizational Support

References

References

Akalın, Ç. (2006). Duygusal örgütsel bağlılık gelişiminde çalışanların algıladığı örgütsel destek ve ara değişken olarak örgüt temelli öz-saygı (Unpublished Master Thesis). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Akbulut, B. (2015). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel imaj algıları ile iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki (Unpublished PhD Thesis). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Akın, M. (2008). Örgütsel destek, sosyal destek ve iş/aile çatışmalarının yaşam tatmini üzerindeki etkileri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(2), 141-170.

Akın, U. (2015). Okullarda örgütsel sinizm ve güven ilişkisinin incelenmesi: Öğretmenler üzerinde bir araştırma. Eğitim ve Bilim, 40(181), 175-189.

Akkoç, İ., Çalişkan, A., & Turunç, Ö. (2012). Örgütlerde gelişim kültürü ve algılanan örgütsel desteğin iştatmini ve iş performansına etkisi: Güvenin aracılık rolü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 105-135

Argon, T. ve Ekinci, S. (2017). Teacher views on organizational support and psychological contract violation. Journal of Education and Practice, 8(2), 44-55.

Asunakutlu, T. (2002). An evaluation of the factors related to creation of organizational trust. Muğla University Journal of Social Sciences, 9(Autumn), 1-13.

Ayduğ, D. ve Ağaoğlu, E. (2017). İlkokullarda örgüt sağlığı ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-17.

Başaran, M. ve Güçlü, N. (2018). Okul yöneticilerinin yönetim biçimleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(3), 949-963.

Bil, E. (2018). Ortaöğretim okullarının öğrenen örgüt, örgütsel güven ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki (Unpublished PhD Thesis). Ankara üniversitesi, Ankara.

Bilir, M. E. (2007). Öğretmen algılarına göre ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özellikleriyle öğretmenlerin iş doyumu ilişkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Bogler, R., & Nir, A. E. (2012). The importance of teachers' perceived organizational support to job satisfaction: What's empowerment got to do with it? Journal of Educational Administration, 50(3), 287-306.

Büyükgöze, H. ve Kavak, Y. (2017). Algılanan örgütsel destek ve pozitif psikolojik sermaye ilişkisi: Lise öğretmenleri örnekleminde bir inceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(1), 1-32.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çakar, D. Ve Yıldız, S. (2009). “Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: “Algılanan Örgütsel Destek” Bir Ara Değişken mi?”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), s. 68–90

Çelebi, N. & Tatık, R. Ş. (2019). Prediction of level of job satisfaction of teachers on perception of organizational trust of teachers: study of regression Analysis. Kastamonu Education Journal, 27(5), 2103-2114.

Çiçek, H. ve Şahin-Macit, N. (2016). Examining the correlation between organizational trust and job satisfaction of employees ın hospitality business. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (14) , 25-41

Çokluk Bökeoğlu, Ö., & Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 14(2), 211-233.

Demircan, N., & Ceylan, A. (2003). Örgütsel güven kavramı: Nedenleri ve sonuçları. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 139-150.

Demirci, Y., (2016). Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi Ve Bunların İş Tatmini İle İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Mersin Büyükşehir Belediyesinde Bir Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Demirdağ, Ş. A. (2015). Örgütsel Güven ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Demirtaş, Z. ve Alanoğlu, M. (2015). Öğretmenlerin karara katılımı ve iş doyumu arasındaki ilişki. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(2), 83-100.

Demirtaş, Z. (2010). Teachers’ job satisfaction levels. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1069–1073.

Derinbay, D. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek düzeyleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli

Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. & Sowa, D. (1986). Perceived organisational support. Journal of Applied Psychology 71(3), 500–507.

Erkol, H. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin algıladıkları örgütsel desteğin bireysel özelliklerine göre incelenmesi. AJELI - Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction , 3 (1), 1-17.

Ersözlü, A. (2008). Sosyal sermayenin ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin iş doyumuna etkisi (Tokat ili örneği) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Ertürk, A., Keskinkılıç-Kara, S. B. & Güneş, D. Z. (2016). Duygusal emek ve psikolojik iyi oluş: bir yordayıcı olarak yönetsel destek algısı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1723-1744.

Gider, Ö. (2010). Eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan personelin örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş doyum düzeylerinin araştırılması. Yönetim Dergisi, 65, 81-105

Günbayı, İ. & Tokel, A. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu ve iş stresi düzeylerinin karşılaştırmalı analizi. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 3(5), 77-95.

Gürbüz, F. G. & Dede, E. (2016). Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel güven ve iş güvencesizliği algıları arasındaki ilişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(2), 89-108.

Gockel, C. Robertson, R. & Braunder, E. (2013). Trust your teammates or bosses? Differential effects of trust on transactive memory, job satisfaction, and performance. Employee Relations, 35 (2), 222-242.

Greenglass, E., Fiksenbaum, L., & Burke, R. J. (1996). Components of social support, buffering effects and burnout: Implications for psychological functioning. Anxiety, Stress, and Coping, 9, 185-197.

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied psychology, 60(2), 159.

Hoy, W. K., Smith, P. A. ve Sweetland, S. R. (2002). The development of the organizational climate index for high schools: Its measure and correlation to faculty trust. The High School Journal, 86(2), 38-49.

Huff, L. & Kelley, L. (2003). Levels of organizational trust in individualist versus collectivist societies: a seven-nation study, Organization Science, 14 (1), 81-90

İşcan, Ö. F. ve Sayın, U. (2010). Örgütsel adalet, iş tatmini ve örgütsel güven arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4), 195-216.

İşcan, Ö.F. ve Timuroğlu, K. (2007). Örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkisi ve bir uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (1), 119-136.

Kartal, S. E. Yirci, R. ve Özdemir, T. Y. (2015). Öğretmenlerde algılanan örgütsel destek düzeyi ile yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (24) , 477-504.

Keser, A. (2005). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi: Otomotiv sektöründe bir uygulama. Çalışma ve Toplum, 4(1), 77-95.

Kulualp, H. G. (2015). Algılanan Örgütsel Destek, Yönetimin Açıklığı Ve İş Tatmininin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi (Unpublished PhD Thesis). Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.

Locke, E. A. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of İndustrial and Organizational Psychology (pp. 1297- 1343). Chicago, IL: Rand McNally.

Littrell, P. C., Billingsley, B. C., & Cross, L. H. (1994). The effects of principal support on special and general educators’ stress, job satisfaction, school commitment, health, and intent to stay in teaching. Remedial and Special Education, 15, 297-310

Oktar, M. N. (2015) Engelli bireylerle çalışanlarda algılanan örgütsel destek ve tükenmişlik düzeyinin iş tatmini üzerindeki etkisi: İstanbul ili Beykoz ilçesi örneği (Unpublished Master Thesis). Yalova Üniversitesi. Yalova.

Ouchi, W. (1989). Teori Z. (Çev: Yakut Güneri). İstanbul: İlgi Yayıncılık

Özer, N., Demirtaş, H., Üstüner, M., & Cömert, M. (2006). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel güven algıları. Ege Eğitim Dergisi, 7(1), 103-124.

Polat, S. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki (Unpublished Master Thesis). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Polat, S. ve Celep, C. (2008) Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin algıları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 307-331.

Polatcı, S. (2015). Örgütsel ve sosyal destek algılarının yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş ve evlilik tatmininin aracılık rolü. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 25-44.

Polatçı, S. Ardıç, K. & Koç, M. (2014). Farklı bir bakış açısından iş ve yaşam doyumu algılanan örgütsel destek ve örgütsel bağlılığın etkileri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 267-287.

Reçica, L. F. & Doğan, A. (2019). The correlation between job satisfaction, organizational trust and ıntention to leave the job: a comparative study between Kosovo and Turkey. Acta Universitatis Danubius. Œconomica, 15(2), 173-189.

Rhoades, L. ve Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: a review of the literature, Journal of Applied Psychology, 87 (4), 698-714.

Sargent, T., & Hannum, E. (2005). Keeping teachers happy: Job satisfaction among primary school teachers in rural northwest China. Comparative education review, 49(2), 173-204.

Semercioğlu, M. S. (2012). Özel Ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Tıbbi Sekreterlerin İş Doyumu Ve Örgütsel Güven Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Alan Çalışması (Unpublished Master Thesis). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Semercioğlu, S. Tengilimoğlu, D. ve Semercioğlu, M . (2012). Özel ve kamu hastanelerinde çalışan tıbbi sekreterlerin iş doyumu ve örgütsel güven düzeylerinin karşılaştırılmasına yönelik bir alan çalışması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (4) , 225-238

Silah, M. (2002). Sanayi işletmelerinde önemli ve çağdaş bir gereksinim: süreç danışmanlığı uygulamaları.

Sökmen, A., & Ekmekçioğlu, E. B. (2016). Algılanan Örgütsel Desteğin Duygusal Bağlılıkla İlişkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü; Kamu Sektöründe Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(2), 118-133.

Taşdan, M., & Tiryaki, E. (2008). Comparison of the level of job satisfaction between at private and state primary school teachers. Egitim ve Bilim, 33(147), 54.

Terzi, A. R., & Çelik, H. (2016). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve algılanan örgütsel destek ilişkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 87-98.

Top, M. (2012). Hekim ve hemĢirelerde örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iĢ doyumu profili. Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 41(2), 258-277.

Tunacan, S., & Çetin, C. (2009). Lise öğretmenlerinin iş doyumunu etkileyen faktörlerin tespitine ilişkin bir araştırma. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (29), 155-172.

Turan, S. (2003). Yönetim ve öğretmenlik mesleği. Ankara: Pegem Yayınları.

Türk, S. (2007). Örgüt kültürü ve iş tatmini. Ankara: Özkan.

Tüzün, İ. (2007). Güven, örgütsel güven ve örgütsel güven modelleri. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2007 (2), 93-118.

Ugboro, I. & Obeng, K. (2000). Top management leadership, employee empowerment, job satisfaction, and customer satisfaction ın total quality management organizations: an empirical study, Journal Of Quality Management, 5 (2), 247-272.

Velez, P. & Strom, T. (2012). Effect of organizational trust. Organizational Development Journal, 30(2), 39-50.

Yalçın, E., (2014). Özel Dershanede Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Güvenleri İle İş Doyumu Arasındaki İlişki (Unpublished Master Thesis). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

Yazıcıoğlu, İ . (2009). Konaklama işletmelerinde işgörenlerin örgütsel güven duyguları ile iş tatmini ve işten ayrılma niyetleri üzerine bir alan araştırması. Electronic Journal of Social Sciences, 8 (30) , 235-249

Yılmaz, E. (2006). Okullardaki örgütsel güven düzeyinin okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

Yilmaz, E., & Sünbül, A. M. (2009). Öğretmenlerin Yaşam Doyumları Ve Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyi. Qafqaz University Publications, 172.

Yılmaz, H. ve Karahan, A. (2011). İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel güven ve iş tatmini üzerindeki etkilerinin araştırılması: Afyonkarahisar’da bir araştırma. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 13(3), 95-118.

Yoshimura, K. E. (2003). Employee traits, perceived organizational support, supervisory communication, affective commitment, and intent to leave: Group differences. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, North Carolina State University, ABD.

Downloads

Published

2020-02-14