Examination of Leadership Orientations and Self-Confidence Behaviors of Faculty Of Sport Sciences Students (Kocaeli University Sample)

Authors

  • Hakan Akdeniz Kocaeli University
  • Gizem Nazlı Saytekin Kocaeli University

Abstract

Abstract This research was designed with the aim of determining whether the self-confidence behaviors and leadership behaviors of students who are placed on the basis of YGS points and the aptitude tests of Kocaeli University differ in terms of various demographical characteristics and making suggestions on the basis of research. The research population consists of 2162 students who have been studying at the Faculty of Sports Sciences of Kocaeli University and the sample consists of 730 students who have voluntarily participated in the 2017-2018 academic year. The "Leadership Orientation Scale" which was developed by Bolman and Deal (1991) and adapted to Turkish by Dereli (2003) and the "Self-Confidence Scale" which was developed by Akin (2007) were used for data collection within the scope of this study. In the analysis of the data, the descriptive statistical test was used for examining the participants' personal information distributions and for determining whether the data were normally distributed or not. Manova, Tukey and Post-Hoc tests were used to determine the differences between the variables, correlation analysis was used to determine the relationship, frequency analysis were used to examine personal information distribution of the participants and regression analysis were used determine the effect while skewness-kurtosis values were evaluated in order to find whether the data exhibit a normal distribution or not. As a result of the analysis performed; it was found that there was a high positive correlation between the internal self-esteem and the subscales of the leadership scale of the School of Sport Sciences students (p<0,05). It was determined that the leadership orientations of female students are significantly higher than male students (p<0,05). In all dimensions, it was determined that the students who study at Physical Education and Sports Teaching Department had a significantly higher leadership orientation than the other departments (p <0,05). When the enrolling ways of the students were examined, it was found that the students who settled in the Faculty of Sports Sciences with aptitude test had significantly higher leadership orientations and self-confidence behaviors (p<0,05). When the self-confidence levels of the students who were placed in the faculty of Sports Sciences Faculties were compared by means of the aptitude test and YGS points, it was found that the self-confidence levels of the 1st and 2nd class sedentary students were lower than the 3rd and 4th class students (p <0,05). Although the self-confidence levels of the female students were higher than the male students, there was no significant difference between the self-confidence dimensions and the gender variable (p<0,05). It was determined that the students who enrolled to the Sports Sciences Faculty with aptitude tests show a high level of difference when they were compared to the students who enrolled to the Sports Sciences Faculty with YGS, by means of Leadership Orientations and the Self Confidence Levels. Keywords: Sports Science, Ygs, Skill, Leadership, Self-confidence, Sport.

References

References

Acar, V. (2014). Profesyonel turist rehberlerinin liderlik yönelimleri: Aydın Turist Rehberleri Odası'na kayıtlı olan profesyonel turist rehberleri örneği (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi).

Adair, J.(2004) The Adair Handbook of Management and Leadership (Derl: N. Thomas), Thorogood Ltd.: İngiltere.

Akgül, S., Göral, M., Demirel, M., & Üstün, Ü. D. (2012). İlköğretim öğrencilerinin okul içi ve okullar arası sportif etkinliklere katılma nedenlerinin çeşitli değişkenler açısından araştırılması. Dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler dergisi, (32).

Akın, A. (2007). Öz-Güven Ölçeği'nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.Aydın, R. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında eğitim gören bireysel ve takım sporlarıyla uğraşan öğrencilerin liderlik özelliklerinin karşılaştırılması (Master's thesis, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Arslan, H., & Uslu, B. (2014). Öğretmen Adaylarının Liderlik Yönelimlerinin İncelenmesi/Examining the Leadership Orientations of Pre-Service Teachers. e-International Journal of Educational Research, 5(1).

Aydın, R., Bozkuş, T., & Murat, K. U. L. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarındaki öğrencilerin liderlik özelliklerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi. International journal of science culture and sport (ıntjscs), 4(1), 122-131. http://hdl.handle.net/11772/275

Aytürk, N. (2010) Örgütsel ve Yönetsel Davranış 1. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.

Başoğlu, U. (2018). Patika Oryantiring Sporuna Katılan Bireylerin Cinsiyet Değişkenine Göre Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi. Spor Bilimleri Dergisi 3(1): 31-39.

Bayram, Ş. (2013). Liderlik kavramı ve liderlik türlerinin inovasyon üzerindeki etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.

Baştuğ, G., Duman, S., Akçakoyun, F., & Karadeniz, F. (2016). Football referees; stress, self-confidence, decision making Futbol hakemlerinde; stres, özgüven, karar verme. Journal of Human Sciences, 13(3), 5399-5406. https://doi.org/10.14687/jhs.v13i3.4213

Bolman, L. G., & Deal, T. E. (1991). Reframing organizations.Covington, M. (1984). The self-worth theory of achievement motivation: Findings and implications. Th e Elemantary School Journal, 85 (1), 4-20.

Can, Y., & Kaçay, Z. (2016). Sporcu kimlik algısı ile cesaret ve öz güven duyguları arasındaki ilişkilerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(3). https://doi.org/10.14687/jhs.v13i3.4353

Dereli M. (2003). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışları. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 42-3, Ankara.

Durukan, E., Can, S., Göktaş, Z., & Arıkan, A. N. (2005). Selçuk üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin cinsiyete bağlı olarak liderlik davranışı (yapıyı kurma boyutu) yönünden karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2).

Eagly, A. H., & Johnson, B. T. (1990). Gender and leadership style: A meta-analysis. Psychological bulletin, 108(2), 233.

Ekinci, H. (2013). Müzik öğretmeni adaylarının solo sahne performansına ilişkin özgüven algılarının bazı değişkenler bakımından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü dergisi, 2(2).

Ekinci, N. E., Özdilek, Ç., Deryahanoğlu, G., & Üstün, Ü. D. (2014). Spor yapan lise öğrencilerinin öz güven düzeylerinin incelenmesi. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 36-42.

Eren E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 11. Basım. İstanbul, Beta Yayın Dağıtım: 12-431-7.

Feltz, D. L. (2007). Self-confidence and sports performance. studies, 33(41), 50-66.

Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.

Karataş, E. Ö. (2017). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik yönelimleri ve öz güven davranışlarının incelenmesi (Master's thesis, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Michael J. Mahoney, Benjamin P. Chapman (2004). Psychological Skills Training in Sport. University of North Texas, Denton, Texas, USA.

Mullins, L.J. (2005) Management and Organisational Behaviour 7. Baskı, Pearson Education Limited: Edinburgh.

Otacıoğlu, S. G. (2008). Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ile öz güven düzeylerinin incelenmesi. Social Sciences, 7(23), 157-171.

Özbek, S., Yoncalık, M. T., & Alıncak, F. (2017). Sporcu ve Sedanter Lise Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerinin Karşılaştırılması (Kırşehir İli Örneği). Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(3), 46-56.

Özkalp E, Sabuncuoğlu Z. (1997). Örgütlerde Davranış, 9. Baskı. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları: 138

Şahan, H. (2007). Üniversite öğrencilerinin sosyalleşme sürecinde spor aktivitelerinin rolü (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). http://hdl.handle.net/123456789/9257

Sevil, T. (1997). Sporda liderlik davranışlarının takım başarısı üzerindeki etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Vroom, V. H. ve Jago, A.G. (2007) “The Role of the Situation in Leadership”, American Psychological Association, c. 62, s. 1, ss. 17-24.

Yıldırım, F. (2013). Sportif Sürekli Kendine Güven Alt Ölçeğinin Uyarlanması ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerde Sportif Sürekli Kendine Güvenin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.

Zorba, E. (2012). Herkes İçin Yaşam Boyu Spor.(3. Basım) Ankara: Neyir Yayınları. Journal of Human Sciences, 14(1), 724-737.

Downloads

Published

2020-02-14