Investigation of Teacher Candidates' Attitudes Towards Multicultural Education and Their Focus of Control According to Different Variables

Authors

  • Figen Akça
  • Züleyha Şakar

Abstract

In this research, the relationship between the levels of locus of control of teacher candidates who will be not only practitioners of the innovations in education, but will also have to work with students from different cultures, and the levels of Multicultural Proficiency Perceptions will be studied. On the other hand, as levels of teacher candidates’ optimism increase, their attitudes towards innovations and working in different cultures are estimated to be more positive. Moreover, Attitude Scale towards Multicultural Education for Teacher Candidates developed by Yavuz and Anıl (2010) and “Locus of Control" are used in the research. The study group consists of 353 prospective teachers studying in different undergraduate programs. SPSS for Windows 20.0 program was used for data analysis. Kruskal Wallis, Mann Whitney - U and Spearman Correlation were used in the analyzes. It was found that the locus of control and multicultural attitudes of the participants did not differ according to their gender. According to the findings of the study, it is seen that as the teacher candidates tend to have internal locus of control, their attitudes towards multicultural education increase. In addition, it has been determined that the locus of control differ significantly according to the age and the undergraduate program in which they study. On the other hand, the attitudes of the participants towards multicultural education differed according to their age, undergraduate program and grade. In the light of these results, the importance of carrying out studies for the development of these two variables from the first stages of learning levels emerges.

References

Akca, F., Ulutas, E., & Yabanci, C. (2018). Investigation of Teachers' Self-Efficacy Beliefs, Locus of Control and Intercultural Sensitivities from the Perspective of Individual Differences. Journal of Education and Learning, 7(3), 219-232. https://doi.org/10.5539/jel.v7n3p219

Anderson, A., Hattie, J. & Hamilton, R.J. (2005). Locus of Control, Self-Efficacy, and Motivation in Different Schools: Is moderation the key to success?. Educational Psychology, 25(5), 517. https://doi.org/10.1080/01443410500046754.

Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. Educational researcher, 37(3), 129-139.

Banks, J., & Deuze, M. (2009). Co-creative labour. International journal of cultural studies, 12(5), 419-431. DOI: 10.1177/1367877909337862.

Başol, G.,& Türkoğlu, E. (2009).Sınıf öğretmeni adaylarının düşünme stilleri ile kontrol odağı durumları arasındaki ilişki.Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 732- 757.

Chen, G.,&Starosta, W. J. (1997). A review of the concept of intercultural sensitivity. Human Communication, 1, 1-16

Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34:27-40.

Cüceloğlu, D. (1993). İnsan ve davranışı. Remzi Yayınevi,İstanbul.

Çapri, B. & Çelikaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.

Çiftçi, Y. A. & Aydın, H. (2014). Türkiye’de çok kültürlü eğitimin gerekliliği üzerine bir çalışma. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 197-218.

Çoban, A. E., Karaman, N. G., & Doğan, T. (2010). Öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., Cilt:10 Sayı:1, 125-131.

Demir, S. & Başarır, F. (2013). Çokkültürlü eğitim çerçevesinde öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarının incelenmesi. International Journal of Social Science, 6(1), 609-641.

Demircioğlu, E., & Özdemir, M. (2014). Pedagojik formasyon öğrencilerinin çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 211-232.

Dunn, R. (1997). The goals and track record of multicultural education. Educational Leadership, 54(7), 74-77.

Durna, U., & Şentürk, F. K. (2012). Üniversite öğrencilerinin denetim odaklarını çeşitli değişkenler yardımıyla tespit etmeye yönelik bir çalışma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(15), 37-48.

Dyno, N. (2010). The relationship of teacher attitudes toward multicultural education to student achievement. Unpublished doctoral dissertation, Dowling College, Oakdale, New York.

Dücan, E. (2016). Türkiye’de İç Göçün Sosyo-Ekonomik Nedenlerinin Bölgesel Analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 12, Yıl 12, Sayı 2, 2016, ss. 167-183.

İnanç, B. Y., & Yerlikaya, E. E. (2017). Kişilik kuramları. Pegem Atıf İndeksi, 1-339.

Onur, M. (2003). Üniversite öğrencilerinin yabancı dil başarısının yabancı dil öğrenmeye ilişkin tutum, özsaygı ve denetim odağı açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Onur Sezer, G. ve Bağçeli Kahraman, P. (2017). Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çok kültürlü Eğitime Yönelik Tutumları ile Kültürlerarası Duyarlılıkları Arasındaki İlişki: Uludağ Üniversitesi Örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 550- 560.

Öksüz, Y., & Baba Öztürk, M. (2016). Öğretmen adaylarının çatışma eylem stilleri ile kültürlerarası duyarlılık düzeyleri arasındaki ilişki. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(4), 1-12.

Ören, N. (1991). Denetim odağı ve kendini kabul arasındaki ilişkiler. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(2), 20-28.

Özdemir, M. Ç., & Arslangilay, A. S. (2017). Eğitim bilimine giriş. Pegem Atıf İndeksi, 1 355.

Phares, E. J. (1976). Locus of control in personality. General Learning Press.

Pişkin, M. (1996). Self-esteem and locus of control of secondary school children both in England and Turkey. Unpublished Doctoral Dissertation, Leicester University, England.

Polat, S. (2009). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik kişilik özellikleri, International Online Journal of EducationalSciences, 1(1), 154-164.

Rengi, Ö.,& Polat, S. (2014). Sınıf öğretmenlerinin kültürel farklılık algıları ve kültürler arası duyarlılıkları. Journal of World of Turks, 6(3), 135- 156.

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80, 1-28.

Rotter, J. B. (1990). Internal versus external control of reinforcement. AmericanPsychologist, 45(4), 489-493.

Sardoğan, Mehmet E. ve Canani Kaygusuz ve T. Fikret Karahan (2006), “Bir İnsan İlişkileri Beceri Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı Düzeylerine Etkisi”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 184 194.

Senior, S. A. M. (2002). The relationships among psychosocial developmental status, self-esteem, locus of control, and teacher efficacy for teachers from preservice to experienced. Unpublished doctoral dissertation, University of the Pacific, California, United States.

Tabak, A., Erkuş, A., & Meydan, C. H. (2010). Denetim odağı ve yenilikçi birey davranışları arasındaki ilişkiler: belirsizliğe tolerans ve risk almanın aracılık etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt/Vol.:10 Sayı/No: 1 : 159–176

Üstün, E. (2011). Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık ve Etnik Merkezcilik Düzeylerini Etkileyen Etmenler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi.

Valentiin, S. (2006). Addressing diversity in teacher education programs. Education, 127(2), 196-202.

Van der Zee, K. I.; Zaal, Jac N.; Piekstra, J. (2003). Validation of the Multicultural Personality Questionnaire in the context of personnel selection. European Journal of Personality, Mar 2003, 17(Suppl1); pp. S77-S100. https://doi.org/10.1002/per.483.

Yeşilyaprak, B. (2004). Denetim odağı. İçinde Yıldız Kuzgun, Deniz Deryakulu (Editörler), Eğitimde bireysel farklılıklar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yılmaz, F., & Göçen, S. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık Hakkındaki Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 374-392.

Downloads

Published

2020-02-14