Perception of professional social support as a predictor of burnout level of pre-school teachers

Authors

  • Nuray Tornuk
  • Demet Zafer Gunes

Abstract

The main purpose of this study is to investigate the relationship between perception of pre-school teachers' professional social support and burnout levels. The model of this research is the relational screening model included in the quantitative research model. The participants of the study were 297 pre-school teachers working in official schools of the Ministry of National Education in Tekirdag in 2017-2018 academic year. The data were collected by burnout scale, teacher professional social support scale and participant information form. According to the data, there was a statistically significant negative correlation between burnout and all sub-dimensions of social support scale. In addition, professional social support perceptions of preschool teachers were found to be a significant predictor of burnout levels. Keywords: Burnout, professional social support, pre-school teacher

References

Akman, B., Taşkın, N., Özden, Z. & Çörtü, F. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinde tükenmişlik üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 9(2), 807-815.

Bakker, A.B., Demerouti, E.& Verbeke, W. (2004). Using the job demands-resources model to predict burnout and performance. Human Resource Management, 43(1), 83-104.

Baltaş, A. & Baltaş, Z. (1997). Stres ve başa çıkma yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Bataineh, O. & Alsagheer, A. (2012). An investigation of social support and burnout among special education teachers in the United Arab Emirates. Internatıonal Journal of Special Education, 27(2), 5-13.

Brouwers, A., Evers, W. J. & Tomic, W. (2001). Self‐efficacy in eliciting social support and burnout among secondary‐school teachers. Journal of Applied Social Psychology, 31(7), 1474-1491.

Cemaloğlu, N. & Şahin, E. (2007). Öğretmenlerde mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 465-484.

Chesnutt, W. J. (1997). The relationship between social support and professional burnout among public secondary teachers in northeast Tennessee. Doctoral Dissertation. East Tennessee State University, United States of America.

Cheuk, W. H. ve Wong, K. S. (1995). Stress, social support, and teacher burnout in Macau. Current Psychology, 14(1), 42-46.

Cohen, S. & Wills, T. A. (1985). Stress, Social Support and Buffering Hypothesis. Psychological Bulletin, 98 (2), 310-357.

Çapri, B. (2006). Tükenmişlik ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 62-77.

Dahlem, N. W., Zimet, G. D., & Walker, R. R. (1991). The multidimensional scale of perceived social support: A confirmation study. Journal of Clinical Psychology, 47(6), 756-761.

Ertürk, E. & Keçecioğlu, T. (2012). Çalışanların iş doyumları ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiler: Öğretmenler üzerine örnek bir uygulama. Ege Akademik Bakış Dergisi, 12(1), 39-52.

Fiorilli, C., Albanese, O., Gabola, P. & Pepe, A. (2017). Teachers’ emotional competence and social support: assessing the mediating role of teacher burnout. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(2), 127-138. https://doi.org/10.1080/00313831.2015.1119722.

Girgin, G. (2010). Öğretmenlerde tükenmişliğe etki eden faktörlerin araştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 31-48.

Girgin, G. & Baysal, A. (2005). Tükenmişlik sendromuna bir örnek: Zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyi. TSK Koruyucu Bülteni, 4 (4), 172- 187.

Gökçakan, Z. & Özer, R. (1999). Doğu Karadeniz bölgesindeki görevli rehber öğretmenlerde tükenmişlik düzeyi nedenleri ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eskişehir: IX. National Educational Sciences Congress.

Hale-Jinks, C. & Knopf, H. (2006). Tackling teacher turnover in child care: understanding causes and consequences, identifying solutions. Childhood Education. 82(4), 219-226.

Ju,C., Lan, J., Li, Y.,Feng W.& You, X. (2015). The mediating role of workplace social support on the relationship between trait emotional intelligence and teacher burnout. Teaching and Teacher Education 51, 58-67.

Kahn, J. H., Schneider, K. T., Jenkins-Henkelman, T. M., & Moyle, L. L. (2006). Emotional social support and job burnout among high-school teachers: is it all due to dispositional affectivity?. Journal of Organizational Behavior, 27(6), 793-807.

Kaner, S. (2007). Öğretmen mesleki sosyal destek ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Yayınlanmamış Araştırma Raporu.

Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kyriacou, C. (2001). Teacher stress: Directions for future research. Educational Review, 53, 27–35.

Lin, C. (2006). Culture shock and social support: An investigation of a Chinese student organization on a US campus. Journal of Intercultural Communication Research, 35(2), 117-137.

Mahon, N. E., Yarcheski, A., & Yarcheski, T. J. (1998). Social support and positive health practices in young adults: Loneliness as a mediating variable. Clinical Nursing Research, 7(3), 292-308.

Maslach, C., Schaufeli, W.B., & Leiter, M.P. (2001). Job burnout. Annual Reviews of Psychology, 52,397-422.

McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Edition). London: Pearson

Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Okul öncesi eğitim programı. http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf. Accessed: 05.10.2018.

Oktan, V. (2005). Yalnızlık ve algılanan sosyal destek düzeyinin ergenlerdeki öfkenin gelişimine etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21,183-192.

Pines, A.M. & Aronson, E. (1988). Career burnout: Causes and cures. New York: Free Press.

Procidano, M. & Heler, K. (1983). Measures of perceived social support from friends and from family: tree validation studies. American Journal of Community Psychology, 11(1), 1-24.

Sarros, J. C. & Sarros, A. M. (1992). Social support and teacher burnout. Journal of Educational Administration, 30(1).

Senemoğlu, N (2004). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Allyn ve Bacon/Pearson Education.

Taşdan, M. & Yalçın, T. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin algıladıkları sosyal destek ile örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 10 (4), 2569-2620.

Yılmaz-Toplu, N. (2012). Okul öncesi ve ilköğretim öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi.

Yüksel, B. Y. Kaner, S. & Güzeller, C. O. (2011). Öğretmenlerin mesleki yetkinlik, mesleki sosyal destek ve tükenmişlik ilişkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(21), 1-25.

Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G. & Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment, 52 (1), 30-41.

Downloads

Published

2020-02-14