Views of School Administrators about Lost Value

Authors

  • Bahri Aydın Bolu Abant Izzet Baysal University

Abstract

Development of countries in regards to economic, cultural and political perspectives and welfare depends on individuals’ education in areas such as academic, social, emotional, mental, moral, and personality. Education begins in family and continues in organizations called as schools. Education has to contribute not only to the cognitive development of individuals but also to their development in terms of emotional and values. It is essential to have individuals who try to gain the national, moral, ethical, cultural and human values. The purpose of this research is to determine the opinions of the primary school administrators about the lost values of the Turkish Nation and in which ways those values could be regained. In this qualitative research study, the data was gathered through semi-structured interviews with the primary school administrators in the province of Bolu. According to the results of the research, the school administrators indicated that the lost values and the values that needs to be regained are ethical, human, national, spiritual and cultural values. In order to regain these values, they also recommend that schools, media, family, common education institutions and universities should be in charge. Keywords: School manager, primary education, lost values, and regaining the lost values

References

Akbaş, Oktay (2008). Değer Eğitimleri Akımına Genel Bir Bakış. Değerler Eğitimi

dergisi 16: 9-27

Akbaş, Oktay (2009). İlköğretim Okullarında Görevli Branş Öğretmenlerinin Değer

Öğretimi Yaparken Kullandıkları Etkinlikler: 2004 ve 2007 Yıllarına İlişkin Bir

Karşılaştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi 17: 403-414

Aslan, Mecit, (2011). İlköğretimde Karakter Eğitimi Ve Öğrencilere Kazandırılması

Gereken Değerler. Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi. Eskişehir.

Bozok, Barış (2010). İlköğretim 8. Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde Milli Değerlerin

Kazanılmasında Milli Bayramlarımızın Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Gazi Üniversitesi. Ankara.

İrkin, Ayça Çamlıbel (2012). Çocukların Gelişim Süreci ve Televizyonun Etkileri.

Uzmanlık Tezi, Ankara: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.

İşgüden, Burcu (2007). Sosyal Ve Kültürel Değerlerin Muhasebe Meslek Etiği Üzerine

Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi. Balıkesir.

Çavdarcı, Mustafa (2002). Türkiye’de Sosyal Değerlerin Aşınması ve Kültür

Sömürgeciliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi.

Isparta

Demirel, Özcan ve diğerleri (2001). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Pegem A

yayıncılık.

Eskicumalı, Ahmet ve diğerleri (2002). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Pegem A

yayıncılık.

Fidan, Nuray Kurtdede (2009). Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin

Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim 2 (2): 1-18.

Fidan, Nuray Kurtdede (2013). Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi: Nitel Bir

Araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies 6 (3): 361-388

Özen, Yener (2012). Değerlerin Kişilik ve Kimlik Kazanımındaki Rolü. İnsan ve

toplum bilimleri araştırmaları dergisi 1(4): 167-181

Keskin, Sevgi Coşkun. Değer Eğitiminde Geçmişten Günümüze Bir Işık: “Aile Bilgisi

Dersi” Model Önerisi. Değerler Eğitimi Dergisi 23 (10): 117-156.

Kılıç, Ayşe İnan (2009). Yüz Temel Eserde Dini ve Ahlaki Değerler. Yüksek Lisans

Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Samsun

Milli Eğitim Temel Kanunu. (1973). T.C. Resmi Gazete, 14574, 24 Haziran 1973.

Oktay, Akbaş (2008). Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış. Değerler Eğitimi

Dergisi. 6 (16): 9-27.

Öğretici, Bekir (2011). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Değerler

Eğitimine Yönelik Uygulamaların Etkililiğinin Araştırılması. Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi. Sakarya

Rtük, (2013). Türkiye’de Çocukların Medya Kullanma Alışkanlıkları Araştırması.

Tay, Bayram ve Kasım Yıldırım (2009). Sosyal Bilgiler Dersinde Kazandırılması

Amaçlanan Değerlere İlişkin Veli Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri

/ Educational Sciences: Th eory & Practice 9 (3): 1499-1542

Tepecik, Barış (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Sorumluluk Değerinin

Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Anadolu Üniversitesi. Eskişehir:

Turan, Selahattin ve Dilek Aktan (2008). Okul Hayatında Var Olan ve Olması

Düşünülen Sosyal Değerler. Türk Egitim Bilimleri Dergisi 6(2): 227-259

Yaman ve diğerleri (2009). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer

Alan Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi 18(7): 107-120.

Yiğit, Ruhi ve Bülent Dilmaç (2011). Ortaöğretimde Öğrencilerinin Sahip Oldukları

İnsani Değerler İle Akademik Erteleme Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından

İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 31: 159-178.

Yiğittir, Süleyman ve Adem Öcal (2010). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Değer

Yönelimleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24: 407-416

Yiğittir, Süleyman (2010b). İlköğretim Öğrenci Velilerinin Okullarda Kazandırılmasını

Arzuladığı Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi 19 (8): 207-223

Downloads

Published

2020-02-14