An Analysis of Graduate Studies on In-Service Training Programs Concerning the Teachers in Turkey

Authors

  • Harun Şahin Akdeniz University
  • Halime Nuran Caner Akdeniz University
  • Imren Akmaz Genç Teacher of English at MoNE

Abstract

The aim of the present study is to examine the graduate studies related to in-service training programs for teachers conducted between the years 2000 and 2018 in Turkey. In this context; the content analysis of 88 graduate studies including 71 master thesis and 17 dissertations were conducted for the in-service teacher training accessible to the Council of Higher Education thesis centre. In this study, research methods of the graduate thesis, university and institute, research methods, validity and reliability reports, sampling methods, study group characteristics, study area, research area, data analysis methods and research tendencies of studies were investigated. When the research methods used in the studies examined; it was observed that the majority of the studies are carried out using the quantitative studies conducted through survey method. When the reliability reports were examined, it was found that validity reports (22 of 88) and reliability reports (36 of 88) were not reported. Similarly, it was seen that the sampling techniques were not reported in 35 studies. The majority of the studies used the scale and questionnaire as data collecting tools. When the tendencies of studies are examined, it was seen that most studies focused on program evaluation. Most studies highlighted some problems caused by the place, time and trainers of the in-service trainings. Concerning the findings of the present study, it can be suggested that further studies on in-service teacher training should be conducted in visual art branch as well.

Author Biographies

Harun Şahin, Akdeniz University

Assoc. Prof. Dr. at Akdeniz University Faculty of Education

Halime Nuran Caner, Akdeniz University

Teacher of English and PhD Candidate in Curriculum and Instruction

Imren Akmaz Genç, Teacher of English at MoNE

Teacher of English and PhD Candidate in Curriculum and Instruction

References

Asilsoy, Ö. (2007). Biyoloji öğretmenleri için proje tabanlı öğrenme yaklaşımı konulu bir hizmet içi eğitim kurs programı geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması [Developing an in-service education service education course on project based learning approach for biology teachers and testing its efficiency]. (Unpublished master’s thesis). Karadeniz Teknik University, Trabzon.

Avşar, P. (2006). Beden eğitimi öğretmenlerinin kendilerine yönelik hizmetiçi eğitim programlarını değerlendirmesi [Physical education teachers evaluation of in- service training programme employed them]. (Unpublished master’s thesis). Ankara University, Ankara

Baykan, P. (2015). Kimya öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanımına ilişkin ihtiyaçlarına dayalı örnek hizmet içi eğitim etkinliği geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi [Being development implementation and evaluation of the sample in-service training activity based on chemistry teachers' needs of using interactive white board]. (Unpublished doctoral dissertation). Atatürk University, Erzurum.

Bulut, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının tespiti, Kars ili örneği [Needs assessment of in-service training teachers in the field of social sciences, example of the city of Kars]. (Unpublished master’s thesis). Kafkas University, Kars.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6thed.).

New York, NY: Routledge.

Çakır- Sürmeli,E. (2004). Implementation of neuro linguistic programming nlp into personal and professional development programs of english language teachers. (Unpublished master’s thesis). Çukurova University, Adana.

Çelikbilek, E. (2012). Ticaret meslek liselerinde görev yapan meslek dersi öğretmenlerinin katıldığı hizmet içi eğitim programlarına ilişkin değerlendirmeleri [The evaluation of in-service training programs by the vocational high school teachers who participated in]. (Unpublished master’s thesis). Yeditepe University, Istanbul.

Güney, B. (2018). Sınıf öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim programlarına ilişkin görüşleri (Mardin ili Midyat ilçesi örneği) [Views of the classroom teachers on the inservice training programs (sample of Mardin, Midyat)]. (Unpublished master’s thesis). İnönü University, Malatya.

Gümüş, M. (2018). İlkokul yönetici ve öğretmenlerinin meb hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri: Keçiören ilçesi örneği [The opinion of primary school managers and teachers related to ministry of national education (meb) in- service education practice: keçiören district sample]. (Unpublished master’s thesis). Kırıkkale University, Kırıkkale.

Huber, S. G. (2011). The impact of professional development: a theoretical model for

empirical research, evaluation,planning and conducting training and development programmes. Professional Development in Education, 37(5),837- 853.

Kaplan, A. (2018). An investigation of knowledge, practices and professional training needs of high school efl teachers for oral language assessment. (Unpublished master’s thesis). Bahçeşehir University, İstanbul.

Karakaya, M. (2016). İşbaşi destekli hizmetiçi eğitimin ilköğretim matematik öğretmenlerinin pedagojik değişimlerine etkisi [The effects of in-service education supported via on-site visits on the pedagogies of elementary mathematics teachers]. (Unpublished master’s thesis). Abant İzzet Baysal University, Bolu.

Kızılarslan, S. (2012). Almanca öğretmenlerinin hizmet içi eğitim hakkındaki görüşleri ve bir araştırma [Examination of opinions of German language teachers about in service training]. (Unpublished master’s thesis). Yeditepe University, Istanbul.

MEB. (1988). Hizmet içi Eğitim, Kuruluş, Gelişme, Faaliyetler 1960-1987. Ankara.

[MoNE].

MEB.(1995). Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği. [MoNE].

Metin, M. (Ed.). (2015). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Pegem Akademi.

Öz, A. (2012). Milli eğitim bakanliği bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitimlerin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin mesleki gelişimine katısı İstanbul ili örneği [The contribution of inservice educations organized within the ministry of national education to professional development of religious culture and ethic course teachers (the case of Istanbul)] (Unpublished doctoral dissertation). Marmara University, İstanbul.

Özsırkıntı, D. (2018). Okul öncesi öğretmenler için kaynaştırma uygulamalarına yönelik pilot bir hizmet içi eğitim programı geliştirilmesi (Adana ili örneği) [Developing a pilot in-service training programme for pre-school teachers to inclusive education applications (in Adana context)]. (Unpublished master’s thesis). Mersin University, Mersin.

Şahin, İ. (2012). Connecting staff development to teacher improvement: a case study of an in-service teacher education program for English teachers. (Unpublished doctoral dissertation). Orta Doğu Teknik University, Ankara.

Şahin,V. (2006). Evaluation of the in-service teacher training program “the certificate for teachers of English” at the middle east technical university school of foreign languages. (Unpublished doctoral dissertation). Orta Doğu Teknik University, Ankara.

Sözbilir, M. & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research InTurkey. Essays in Education, Special Issue, 1-22.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Taymaz, H. (1981). Hizmet İçi Eğitim Kavramlar İlkeler Yöntemler. Ankara University Eğitim Fakültesi Yayınları. Ankara: Sevinç Matbaa.

Yılmaz, H. (2018). Motivation Levels Of In-Service English Teachers: From Tradition To Change. (Unpublished master’s thesis). Balıkesir University, Balıkesir.

Yurttaş, A. (2014). EFL Teachers' Perceptions On The Effectiveness Of Components Of An EFL İn-Service Training Program. (Unpublished master’s thesis). Orta Doğu Teknik University, Ankara.

YOK. (2019). https://istatistik.yok.gov.tr/

Downloads

Published

2020-03-30