Students’ Learning Styles in Vocational Education

Authors

Abstract

This study set out to identify the learning styles of associate degree students who receive vocational education in order to contribute to the design of learning environments and activities. The study used a survey research design. The sample consisted of 651 associate degree students. The Grasha-Reichmann Student Learning Style Scale (GRSLSS) was used in this study as data collection instrument. The scale is a 5-point Likert type scale and consists of 60 items. The GRSLSS has six subscales (Independent, Dependent, Participant, Avoidant, Cooperative, and Competitive), each of which has 10 items. In this study, the Cronbach’s alpha coefficient was found to be 0.83 for the total scale. In the process of analyzing the data, mean scores on the GRSLSS were calculated to identify students’ preferred learning styles and the results were analyzed according to the range of mean scores (low, moderate, and high) for each learning style. Finally, the distribution of the number of students across the six learning styles is analyzed. This study set out to identify the dominant learning styles of associate degree students and found that competitive and cooperative learning styles were predominantly preferred by the students. Keywords: Learning styles, Grasha-Reichmann Student Learning Style Scale , vocational education.

References

Arseven, A. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish, 11(3).

Aydemir, H., Koçoğlu, E., & Karali, Y. (2016) Grasha-Reichmann ölçeğine göre öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4).

Benner, P., Sutphen, M., Leonard, V., & Day, L. (2010). Education nurses: A call for radical transformation. San Francisco, CA: Jossey- Bass.

Biggs, J. (2001). Enhancing Learning: A matter of style or approach. In R. J. Sternberg & L. Zhang (Eds.), Perspectives on thinking, learning and cognitive styles (pp. 73-102). Lawrance Erlbaum Associates, Mahwah NJ.

Bilgin, İ., & Bahar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(38).

Demir, R. (2010). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ve çoklu zeka alanlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Dikmen, Y. (2015). Kolb’un öğrenme stilleri modeline göre hemşirelik öğrencilerinin öğrenme stillerinin incelenmesi. Journal of Human Rhythm, 1(3),101 -106.

Ford, H. J., & Robinson, J. (2015). Teaching and learning styles in quality improvement: Identification and impact on process outcomes. Science & Clinical Practice 10(1).

Grasha, A.F. (1994). A matter of style: The teacher as expert, formal authority, personal model, facilitator, and delegator. College Teaching, 42(4), 142-149.

Grasha, A.F. (2002). Teaching with style: A practical guide to enhancing learning by understanding teaching and learning styles. Alliance Publishers: USA.

Güven, M., & Kürüm, D. (2006). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 7(1), 53-70.

Islam, N. (2019). Learning styles: Diverse avenues to learning. International Journal of Research in Engineering, IT and Social Sciences, 9(1), 73-85.

Jonassen, H., & Grobowski, B. (1999). Handbook of individual differences, learning and instruction. USA: Lawrance Erlbaum Associates.

Kaf Hasırcı, Ö. (2005). İlköğretim 3. sınıf Hayat Bilgisi dersinde görsel öğrenme stiline göre düzenlenen öğretimin öğrencilerin akademik başarı ve kalıcılığına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Türkiye.

Ministry of Development (2014). Mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması çalışma grubu raporu. Kalkınma Bakanlığı, Ankara.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kaya, H., & Akçin, E. (2002). Öğrenme biçemleri / stilleri ve hemşirelik eğitimi. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6(2), 31 -35.

Khalid, M., Akhter, M., & and Hashmi, A. (2017). Teaching styles of secondary school english teachers and learning styles of their students and relationship of teaching learning style match with students’ achievement. Bulletin of Education and Research, 39(3).

Kulac, E., Sezik, M., Ascı, H., & Gürpınar, E. (2015) Learning styles, academic achievement, and gender in a medical school setting. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 6(5).

Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H-G., Feld, T., & Hoffmann, M. (2014). Industrie 4.0. Wrtschaftsinformatik, 56(4), 261–264.

Özdemir, O. (2009). Bulanık mantık ile belirlenmiş öğrenme stillerine dayalı öğrenme ortamlarının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Peker, M., & Aydın, B. (2003). Anadolu ve Fen Liseleri’ndeki öğrencilerin öğrenme stilleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 167-172.

Sarıtaş, E., & Süral, S. (2010). Grasha-Reichmann öğrenme ve öğretme stili ölçeklerinin Türkçe uyarlama çalışması. E-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(4), 2162-2177.

Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. İstanbul: Gönül Yayıncılık.

Şen, Ö. (2018). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 852-862.

Taşbaş Ustaoğlu, E., & Mayatürk Akyol, E.(2018). Endüstri 4.0 çalışmalarının yerli ve yabancı yazın açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi: Betimsel bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(4), 444-453.

Topuz, F.G., & Karamustafaoğlu O. (2013). Öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: fen bilgisi öğretmen adayları. Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty, 21.

Ural, E., & Morgil, İ. (2016). Kimya eğitimi öğrencilerinin öğrenme stili tercihlerinin genel akademik başarılarına ve proje tabanlı öğrenme uygulamasındaki başarılarına etkisi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 13(2).

Ünal, M. (2017). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğretme stillerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 932-947.

Varışoğlu, M.C. (2018) Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri: Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği, Ekev Akademi Dergisi, 22(73).

Yıldırım, A., & Çarıkçı, O. (2017). Mesleki eğitimin gelecek vizyonu; insan kaynakları planlaması açısından bir bürokratik model denemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(29), 397-413.

Yıldız Aybek, H.S. (2017). Üniversite 4.0’a geçiş süreci: Kavramsal bir yaklaşım. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 164-176.

Downloads

Published

2019-05-31