Trainer training program developed for instructors about student-centered teaching-learning processes and its effects: A study of a curriculum development in higher education

Curriculum development in higher education

Authors

  • Mutlu Uygur "Mersin University"
  • Tugba Yanpar Yelken Mersin University

Abstract

In this study, the educational needs of the instructors in higher education institutions about student-centered teaching-learning processes were identified and, based on the Taba-Tyler program development model, a trainer training program was developed. This program was practised in the experimental model and then its effectiveness was evaluated. “Teaching-learning process instructors self-efficacy scale” and “academic success test” developed in the research extent were implemented to 62 instructors. It was observed, according to the findings, that the self-efficacy perception and academic achievement levels of instructors in teaching-learning processes increased significantly compared to the beginning of the program. It was accordingly concluded that the instructor training program which was prepared and implemented within the scope of this study to improve the teaching-learning process efficacy of the instructors is a favourable model and, in this sense, it can be used as a model in the trainer trainings by higher education institutions.

Author Biography

Mutlu Uygur, "Mersin University"

Curriculum and Instruction

References

Akgün, M. (2016). Yükseköğretimde ideal öğretim elemanı nasıl olmalıdır?. Kaygı-Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 26(1): 197-204. doi:10.20981/kuufefd.97116

Al‐Qahtani, A. A., & Higgins, S. E. (2013). Effects of traditional, blended and e‐learning on students' achievement in higher education. Journal Of Computer Assisted Learning, 29(3): 220-234. doi: 10.1111/j.1365-2729.2012.00490.x

Alt, D. (2015). Assessing the contribution of a constructivist learning environment to academic self-efficacy in higher education. Learning Environments Research, 18(1): 47-67. doi: 10.1007/s10984-015-9174-5

Arikunto, S. (1990). Manajemen penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Arslantaş, H. İ. (2011). Öğretim elemanlarının öğretim stratejileri-yöntem ve teknikleri, iletişim ve ölçme değerlendirme yeterliklerine yönelik öğrenci görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15): 487-506.

Barkley, E. F., Cross, K. P., & Major, C. H. (2014). Collaborative learning techniques: a handbook for college faculty. New York: John Wiley & Sons.

Bekdemir, Ü., & Polat, S. (2016). 2005 sosyal bilgiler öğretim programı ile 2015 sosyal bilgiler taslak öğretim programı üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Electronic Turkish Studies, 11(19): 145-160. doi:10.7827/TurkishStudies.10057

Büyükkaragöz, S., and Sünbül, A. M. (1997). Öğretmen adaylarının yeterlilik düzeyleri. Paper Presented At The Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İzmir.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. 3th ed. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Carle, A. C., Jaffee, D., & Miller, D. (2009). Engaging college science students and changing academic achievement with technology: a quasi-experimental preliminary investigation. Computers & Education, 52(2), 376-380. doi: 10.1016/j.compedu.2008.09.005

Cassidy, S. (2012). Exploring individual differences as determining factors in student academic achievement in higher education. Studies in Higher Education, 37(7): 793-810. doi: 10.1080/03075079.2010.545948

Craft, A. (Ed.). (1994). International developments in assuring quality in higher education. London: Routledge. doi: 10.4324/9780429444531

Creswell, J. W. (2013). Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.

Demirel, Ö. (1994). Genel öğretim yöntemleri. 1th ed. Ankara: USEM Yayınları.

Demirel, Ö. (2017). Eğitimde kuramdan uygulamaya program geliştirme. 25 th ed. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Devebakan, N., Koçdor, H., Musal B., and Güner, G. (2003). Dokuz eylül üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsünde lisansüstü eğitim kalitesinin arttırılması kapsamında öğrencilerin eğitime ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2): 30-44.

Drago, A., Rheinheimer, D. C., & Detweiler, T. N. (2018). Effects of locus of control, academic self-efficacy, and tutoring on academic performance. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 19(4): 433-451. doi: 10.1177/1521025116645602

Dunbar, R. L., Dingel, M. J., Dame, L. F., Winchip, J., & Petzold, A. M. (2018). Student social self-efficacy, leadership status, and academic performance in collaborative learning environments. Studies in Higher Education, 43(9): 1507-1523. doi: 10.1080/03075079.2016.1265496

Elias, S. (2018). Pre-service teachers’ approaches to the effectiveness of micro-teaching in teaching practice programs. Open Journal Of Social Sciences, 6(5): 205-224. doi:10.4236/jss.2018.65016

ENQA. (2009). Standards and guidelines for quality assurance in the european higher education area. ENQA: Helsinki, Finland.

Fry, H., Ketteridge, S., & Marshall, S. (2008). A handbook for teaching and learning in higher education: enhancing academic practice. 3 th ed. UK: Simultaneously Published İn The By Routledge.

Geçer, A., and Özel, R. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin öğretme-öğrenme sürecinde yaşadıkları sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12(3): 1-26.

Gökbayrak, S., & Karışan, D. (2017). Altıncı sınıf öğrencilerinin stem temelli etkinlikler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(1): 25:40.

Green, D. (1994). What ıs quality in higher education?. Bristol: Taylor & Francis PA 19007-1598.

Hacıfazlıoğlu, Ö. (2006). Avrupa Birliği yükseköğretim kalite göstergeleri ve Türkiye örneği [Quality indicators in

European higher education and Turkey sample], PhD diss., Marmara Üniversity, Istanbul.

Kalite Güvencesi Yönetmeliği. (2015, 23 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı:29423). Retrived from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150723-3.html.

Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. 17 th ed. Ankara: Nobel Yayınları.

Kutluca, T., & Ekici, G. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38 (38): 177-188.

Lam, K. W., Hassan, A., Sulaiman, T., & Kamarudin, N. (2018). Instructional technology competencies as perceived by university lecturers in malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(3): 401-417. doi:10.6007/IJARBSS/v8-i3/3938

Lim, D. (2001). Quality Assurance in Higher Education: A Study of Developing Countries. London: Routledge. doi: 10.4324/9781315204147

Lomer, S., Papatsiba, V., & Naidoo, R. (2018). Constructing a national higher education brand for the uk: positional competition and promised capitals. Studies in Higher Education, 43(1): 134-153. doi: 10.1080/03075079.2016.1157859

Maden, S., Durukan, E., & Akbaş, E. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin öğrenci merkezli öğretime yönelik algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (16): 255-269.

Meraler, S. ve Adıgüzel, A. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yükseköğretimde kaliteye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012 (9): 123-144. doi:10.14520/adyusbd.203

Miles, M. B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook.2 th ed. Calif: SAGE Publications.

Mugisha, R.X., & Mwamwenda, T.S. (1991). Vocational training, ın-service courses and higher education for graduates ın botswana. Studies in Higher Education 16(3): 343-354. doi:10.1080/03075079112331382895

Oliver, A. I. (1977). Curriculum ımprovement: a guide to problems, principles, and process. Michigan: Harper & Row.

Özdemir, M. (2015). Avrupa Birliği yükseköğretim kalite göstergeleri bağlamında öğretim süreçleri ve öğrenme kaynaklarının incelenmesi [Examination of instructional procedures and learning resources within the context of european union higher education quality indicators (The sample of Gaziantep University)]. Yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Pazarlıoğlu, M, Emeç, H., & Erdoğan, S. (1999). Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin yükseköğretim beklenti değişkenlerinin faktör analizi ile incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İİB Fakültesi Dergisi, 14 (2): 97-109.

Phillips, S. D., & Kinser, K. (Eds.). (2018). Accreditation on the edge: challenging quality assurance in higher education. Baltimore: JHU Press.

Postareff, L., Lindblom-Ylänne, S., & Nevgi, A. (2008). A follow-up study of the effect of pedagogical training on teaching ın higher education. Higher Education 56(1): 29-43. doi: 10.1007/s10734-007-9087-z

Poulou, M. (2007). Personal teaching efficacy and ıts sources: student teachers’ perceptions. Educational psychology, 27(2): 191-218. doi: 10.1080/01443410601066693

Saracaloğlu, A.S., & Çelik, B. (2018). Web tasarımı ve programlama dersi öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı kullanımının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kastamonu Education Journal, 26(2): 323-333. doi:10.24106/Kefdergi.389776

Savran, A., & Çakıroğlu, J. (2003). Differences between elementary and secondary preservice science teachers’ perceived efficacy belies and their classroom management beliefs. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 15:20.

Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: spss ve lısrel uygulamaları. Ankara: Anı yayıncılık.

Shaughnessy, M. F. (2004). An interview with anita woolfolk: the educational psychology of teacher efficacy. Educational Psychology Review, 16(2), 153–176. doi:10.1023/B:EDPR.0000026711.15152.1f

Soran, H., Akkoyunlu, B., & Kavak, Y. (2006). Yaşam boyu öğrenme becerileri ve eğiticilerin eğitimi programı: Hacettepe Üniversitesi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30): 201-2010.

Sönmez, V. (2005). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. 12 th ed.. Ankara: Anı Yayıncılık.

Subaşı, G. (2000). Verimli ders çalışma alışkanlıkları eğitiminin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma alışkanlıklarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 25 (117): 50-56.

Şahin, N. F., Cerrah, L., Saka, A., & Şahin, B. (2004). Yükseköğretimde öğrenci merkezli çevre eğitimi dersine yönelik bir uygulama. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 113:128.

Thune, C. (2005). Standards and guidelines for quality assurance in the european higher education area. European Association For Quality Assurance in the European Higher Education. Helsinki: Multiprint.

Tongco, M. D. C. (2007). Purposive sampling as a tool for ınformant selection. Ethnobotany Research & Applications, 5, 147-158.

Twining, P., Raffaghelli, J., Albion, P., & Knezek, D. (2013). Moving education ınto the digital age: the contribution of teachers' professional development. Journal Of Computer Assisted Learning, 29 (5): 426-437. doi:10.1111/jcal.12031

Uygur, M., & Çakır, Ö. (2015). İngilizce öğretmenliği lisans öğrencilerinin özyeterlik inançlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Journal Of Qafqaz Unıversity, 3(1): 89-104.

Van Dinther, M., Dochy, F., & Segers, M. (2011). Factors affecting students’ self-efficacy in higher education. Educational Research Review, 6(2): 95-108. doi:10.1016/j.edurev.2010.10.003

Yang, Y. T. C., & Wu, W. C. I. (2012). Digital storytelling for enhancing student academic achievement, critical thinking, and learning motivation: a year-long experimental study. Computers & education, 59(2), 339-352. doi:10.1016/j.compedu.2011.12.012

Yelken. T. Y. (2009). Türkiye, Almanya ve Danimarka öğretmen yetiştirme programlarının standartlarının İngilizce öğretmen adayı görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4): 2047-2094.

Yılmaz, K., and Bökeoğlu, Ç. Ö. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2): 143-167.

Yükseköğretim Kalite Kurulu. (2016). Kurum iç değerlendirme raporu hazırlama kılavuzu. Retrived From http://www.yok.gov.tr/web/kalitekurulu/67

Downloads

Published

2021-09-01