School readiness of primary school students in mixed-age classrooms

School readiness of primary school students

Authors

Abstract

The aim of this study is to determine school readiness of students starting primary school in 2017-2018 academic year. The sample of this study, using embedded mixed method design, consists of 909 primary school first grade students and 30 primary school teachers determined by stratified purposeful sampling method. In this study, "Primary School Readiness Scale" and "semi-structured interview form" were used for data collection. Descriptive and differential statistics were used for quantitative data analysis, and descriptive analysis technique was used for qualitative data analysis. As a result of the study, 60-65 months old primary school students showed a medium level of school readiness; while 66-71 and 72-84 months old students' showed a high level of school readiness. In interviews, teachers stated that students' school readiness increased with age. Considering the individual differences among the students, primary school starting age should be determined with school readiness test.

References

Akay, D. (2017). Anaokulu ve ilkokul birinci sınıfa devam eden 60-71 aylık çocukların zihinsel-dil gelişimleri açısından ilkokula hazır oluş düzeylerinin karşılaştırılması. Yıldız Teknik Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Altıntaş, E. (2015). 1. Sınıflarda uygulanan uyum ve hazırlık çalışmalarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Arı, A. (2014). İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1031-1047.

Aslan, M. (2014). 60-72 Aylık çocukların ilkokula başlama durumlarının incelenmesi. Fırat Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Aydın, A. (2001). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. İstanbul: Alfa Yayınları.

Aypay, A., Aypay, A. ve Demirhan, G. (2009). Öğrencilerin üniversiteye sosyal uyumu bir üniversite örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 46-64.

Başar, M. (2013). 60-66 Ay aralığında ilkokula başlayan öğrencilerin kişisel öz bakım ve ilkokuma-yazma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 241 252.

Batlaş, Z. (2010). Okul öncesi dönemi: ana-baba okulu (14. baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Boz, T. ve Yıldırım, A. (2014). 4+ 4+ 4 Eğitim sisteminde birinci sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı zorluklar. Başkent University Journal of Education, 1(2), 54-65.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (21.baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Calp, M. (2014). Farklı yaş aralığındaki birinci sınıf öğrencilerin okuma, yazma, kalem tutma, derse katılma ve akademik başarılarının karşılaştırılması. Ekev Akademi Dergisi, 18(60), 31-54.

Canbulat, A. N. K. ve Yıldızbaş, F. (2014). Okul öncesi vee sınıf öğretmenlerinin 60- 72 aylık çocukların okula hazır bulunuşluklarına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(1), 33-50.

Canbulut, T. ve Kırıktaş, H. (2016). İlkokula hazır bulunuşluk ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 26-35.

Carol, E. (2000). School readiness: Helping communities get children ready for school and schools ready for children. Child Trends: Washington, DC.

Cimem Ö. (2017) .Okula başlama yaşına göre ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin okuma becerilerine dair bir araştırma. İstanbul Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd edition). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. USA: Pearson Prentice Hall.

Creswell, J. W. (2014). Research design. qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. USA: Sage Publications Inc.

Çakıcı, M. (2015). 60-72 Aylık 1. sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi (öğretmen görüşlerine göre). Okan Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Çiftçi, E. (2017). Birinci sınıfa kayıtlı farklı yaş grubundaki öğrencilerin türkçe ve matematik dersi öğretim programına dair kazanımlara ulaşma durumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Dağ, M. (2017). Farklı yaşlarda ilkokula başlayan çocukların akademik başarı ve sosyal beceri düzeylerinin karşılaştırılması. Uşak Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Dağlı, Ü. Y. (2012). Çocukların ilkokul birinci sınıfa başlama yaşına göre üçüncü sınıf başarılarının incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 291-301.

Deniz, E. ve Erözkan, A. (2014). Psikolojik danışma ve rehberlik. Ankara: Maya Akademi Yayınları.

Dirlik, C. (2014). 4+4+4 Eğitim sisteminde 60-66 aylık öğrencilerin okula hazır bulunuşlukta sosyal uyum düzeylerinin incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Doğan, A. ve Kılınç, M. (2013). 4+4+4 Eğitim sisteminde öğretmen veli görüşleri. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri, 44.

Duman, O. (2014). 60-72 Aylık dönemde ilkokula başlayan öğrencilerin ilk okuma- yazma öğretimi sürecindeki durumlarının tespit edilmesine yönelik bir çoklu durum çalışması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Durna, Y. (2014). 2012-2013 Eğitim-öğretim yılında 60-66 ay arasında ve 66. ay üzerinde okula kayıt yaptıran 1.sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma dersi öğretim programı kazanımları ile okul yaşantıları sürecinin performansı yönünden öğretmen görüşlerine dayalı olarak karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Edwards, D. (1999). Public factors that contribute to school readiness. early childhood research and practice. [Çevrim-içi: http://ecrp.uiuc.edu/v1n2/edwards.html], Erişim tarihi: 22.03.2018.

Ensar, F. ve Keskin, U. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyumları üzerine bir inceleme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 459-477.

Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okulöncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.

Esaspehlivan, M. (2006). Okul öncesi eğitim kurumuna gitmiş ve gitmemiş 78 ve 68 aylık çocukların okula hazır bulunuşluklarının karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Fırat, M., Kabakçı Yurdakul, I. ve Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 2(1), 65-86.

Fidan, M., Taşçı, G. ve Yılmaz, N. (2013). İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin 60-66 aylık öğrencilere ilişkin görüşleri. XII. Uluslararası Katılımlı Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, 310-314.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. USA: The McGraw-Hill Companies, Inc.

Gümüş, S. (2013). 1. Sınıfa başlama yaşının değerlendirilmesi. Öğretmen Dünyası, 34(402), 7-8.

Gündüz, F. ve Çalışkan, M. (2013). 60-66, 66-72, 72-84 Aylık çocukların okul olgunluk ve okuma yazma becerilerini kazanma düzeylerinin incelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 379-398.

Işıkoğlu Erdoğan, N. ve Şimşek, Z. C. (2014). Birinci sınıfa başlayan çocukların, velilerin ve öğretmenlerin okula uyumlarının incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 3(2), 62 -70.

Johnson, B. ve Christensen, L. (2008). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (2. basım). Needham Heights, MA: Allyn ve Bacon.

Johnson, R. ve Onwuegbuzie, A. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26.

Kagan, S.L., Moore, E. ve Bredekamp, S. (Ed.). (1995). Reconsidering children's early development and learning: Toward common views and vocabulary. Report of the National Education Goals Panel, Goal 1 Technical Planning Group. Washington, DC.

Kahramanoğlu, R., Tiryaki, E.N. ve Canpolat, M. (2014). İlkokula yeni başlayan 60- 66 ay grubu öğrencilerin okula hazır oluşları üzerine inceleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1065-1080.

Kalkınma Bakanlığı. (2013). İllerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırması [SEGE-2011]. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü.

Kandır, A. (2003). Gelişimde 3-6 yaş çocuğum büyüyor (1. baskı). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.

Kılıç, Ö. G. (2004). Ailesiyle birlikte yaşayan ve çocuk yuvasında kalan çocukların görsel algılama davranışı ile okul olgunluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Koçyiğit, S. ve Saban, A. (2014). Birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin görüşlerine göre okula hazır bulunuşluk, Kuramsal Egitimbilim Dergisi, 7(3), 322-341.

Konya, S. (2007). Kubaşık Öğrenme Etkinliklerinin Beş Yaş Grubu Öğrencilerinin Öz bakım Becerilerini Gelişimine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Külekçi, E. (2013). 4+4+4 Eğitim sistemi kapsamında birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 369-377.

Maryland State Board of Education. (2009). Maryland model for school readiness: framework and standards for kindergarten. Baltimore: Maryland State Department of Education.

MEB. (2007). Çocuk gelişimi ve eğitimi: bilişsel gelişim. Ankara: MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi).

Megep. (2007). Çocuk gelişimi ve eğitimi 36-72 ay öz bakım. Ankara.

Memişoğlu, S. P. ve İsmetoğlu, M. (2013). Zorunlu eğitimde 4+ 4+ 4 uygulamasına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 14-25.

Miclea, M. ve Mihalca, L. (2007). A computerized platform fort he assessment of school readiness. Romanian Association for Cognitive Science, 1, 83-90.

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2. basım). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Miller, R. G. Jr. (1991). Simultaneous statistical inference. New York: Springer Verlog.

Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. (2018). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim. [ Çevrim-içi: https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09 /06123056_ meb_istatistikleri orgun_egitim_2017_2018.pdf]. Erişim tarihi: 12.01.2019.

Oğul, İ. G. (2014). İlkokula hazır bulunuşluk ile duygu bilgisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Oktay, A. (1999) Marmara üniversitesi anaokulu-anasınıfı öğretmeni el kitabı (1.baskı). İstanbul: Ya-pa Yayıncılık.

Oktay, A. (2007). Yaşamın sihirli yılları. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Özarslan, N. (2014). Birinci sınıfta öğrenim görmekte olan (60-71 ve 72-84 aylık) öğrencilerin okul olgunluğu düzeyleri ve bu öğrencileri okutmakta olan öğretmenlerin gözlediği okula uyum ve sınıf yönetimi sorunları. Okan Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Özcan, E. (2014). Birinci sınıf öğrencilerinin bilişsel okul olgunluğu düzeylerinin okuma yazmayı öğrenme sürecine olan etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Özenç, M. ve Çekirdekçi, S. (2013). İlkokul 1. sınıfa kaydolan okul öncesi dönem çağındaki öğrencilerin (60-69 ay) yaşadıkları sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 177-192.

Öztürk, E. ve Uysal, K. (2013). İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuma-yazma süreçlerinin takvim yaşı yönünden karşılaştırılması. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 1041-1054.

Pallant, J. (2005). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for windows. Australia: Australian Copyright.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. USA: Sage Publications, Inc.

Pianta, R. C., Cox, M. J. ve Snow, K. L. (2007). School readiness and the transition to kindergarten in the era of accountability. Baltimore: Brookes Publishing Company.

Punch, K.F. (2014). Sosyal araştırmalara giriş. Nicel ve nitel yaklaşımlar (3.baskı). D. Bayrak, H.B. Arslan ve Z. Akyüz (Çev.). Ankara: Siyasal Kitapevi.

Rafoth, M. A., Buchenauer, E. L., Crissman, K. K., ve Halko, J. L. (2004). School readiness-preparing children for kindergarten and beyond: ınformation for parents Çevrim-içi: School and Home. [https://www.mononagrove.org/faculty/ M_Beck/ Kindergarten%20Readiness.pdf]. Erişim tarihi: 01.01.2019.

Sağ, R., Arslan D. ve Karataş Z. (2015). Comparing the written work of two age groups at the first grade. Procedia-Socialand Behavioral Sciences, 191, 473-481.

Snow, K. L. (2006). Measuring school readiness: Conceptual and practical considerations. Early Education and Development, 17(1), 7-41.

Sönmez, N. D. (2008). Eve dayalı gündüz tuvalet kontrolü aile eğitimi kuruluk programının annelerin kuruluk kaydı tutma ile gündüz tuvalet kontrolü kazandırma becerisini ve çocukların gündüz tuvalet kontrolünü kazanmasındaki etkisi. Gazi Üniversitesi: Yayımlanmamış doktora tezi.

Stipek, D. ve Byler, P. (2001). Academic achievement and social behaviors associated with age of enrty into kindergarten. Applied DevelopmentalPsychology, 22(3), 175–189.

Texas Early Learning Council. (2011). Defining School Readiness: National Trends in School Readiness Definitions. [Çevrim-içi: https://earlylearningtexas.org /media/10138/trends%20in%20school%20readiness%20final%2011-1.pdf]. Erişim tarihi: 14.12.2018.

Tuna, A. ve Kaçar, A. (2005). İlköğretim matematik öğretmenliği programına başlayan öğrencilerin lise 2 matematik konularındaki hazırbulunuşluk düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 117-128.

Turan, T. (2018). 4+4+4 Eğitim sisteminde 60-66 aylık çocukların okula erken başlamasının değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Tutal, Ö. (2013). Okuma-Yazma öğrenmede okula başlama yaşının okuma-yazma başarısına etkisi. Dicle Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Uslu, S. (2014). Yenilenen ilkokul basamağında gerçekleştirilen okuma yazma öğretim sürecine ilişkin öğretmen görüşleri. Onsekiz Mart Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Uzun, E. M. ve Alat, K. (2014). İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin 4+4+4 eğitim sistemi ve bu sistem sonrasında ilkokula başlayan öğrencilerin hazırbulunuşlıkları hakkındaki görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 15-44.

Varol, N. (2004). Öz bakım becerilerinin öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık.

Yapıcı, M. (2005), Milli eğitim bakanlığı ve yeniden yapılanma, Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 19(970), 20.

Yavuzer, H. (2012). Çocuk psikolojisî (34. Baskı), İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yenilmez, K. ve Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematikteki hazırbulunuşluk düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 529-542.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yüce, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretiminde okul olgunluğunu belirleme ve kullanma yeterliklerine ilişkin görüşleri. Akdeniz Üniversitesi: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Zelyurt, H. ve Özel, E. (2015). İlkokul birinci sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinin eğitimde 4+4+4 düzenlemesine ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 1-18.

Downloads

Published

2021-03-01